Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu a prenájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 30.04.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD, primátorom mesta zverejňuje

 

ZÁMER

 

Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

 

  • časť parcely C-KN  – 4556 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 m2 , k. ú. Brezno, obec Brezno vedená  na LV 5804

 

Do podielového spoluvlastníctva

Oľgy Mancošovej, Podkoereňová 2220/124, 977 01 Brezno,  977 01 Brezno,

Ľubomíra Murína, 9. mája 41, 977 01 Brezno,

Miroslavy Takáčovej, Podkoreňová 757/13, 977 01 Brezno

 

 

 

 

V Brezne 25.04.2019

 

 

 

                                                                                  JUDr. Tomáš Abel, PhD. v .r.

                                                                                            primátor mesta