Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu a prenájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 30.04.2019

      

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU A PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO

MAJETKU MESTA BREZNO

 

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta zverejňuje zámer :

 

 

1/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona                č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

  • pozemok v k. ú. Brezno, lokalita Moyzesova ulica , parcela   E-KN č. 14796/1,  TTP o výmere  32  m², LV 5804

 

do vlastníctva :   Orto Sen, s.r.o., IČO : 36625817, sídlo : Bystrá 108, 977 65 Bystrá,  

 

 

2/  prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 a to :

 

  • časti pozemkov v k. ú. Brezno, lokalita    Kuzmányho ulica,  evidované  na   LV 5804,

 ktorých presný  rozsah záberu  je určený  Geometrickým plánom č. 2886/2018-DZ, vyhotoveným spoločnosťou ISPO spol. s  r.o., inžinierske stavby, IČO : 170 855 01, so sídlom : Slovenská 86, 080 01 Prešov,  dňa 30.07.2018 a to :

 

Od KN-E parc. č. 16034/1 s celkovou výmerou 72 m2, druh pozemku: ostatné plochy

Odčleňovaný (prenajímaný) diel: 1

Výmera dielu: 7 m2

 

Od KN-E parc. č. 16034/1 s celkovou výmerou 72 m2, druh pozemku: ostatné plochy

Odčleňovaný (prenajímaný) diel: 2

Výmera dielu: 15 m2

 

Od KN-E parc. č. 16034/2 s celkovou výmerou 74 m2, druh pozemku: ostatné plochy

Odčleňovaný (prenajímaný) diel: 3

Výmera dielu: 66 m2

 

Od KN-E parc. č. 16034/2 s celkovou výmerou 74 m2, druh pozemku: ostatné plochy

Odčleňovaný (prenajímaný) diel: 4

Výmera dielu: 8 m2

 

 

 

Od KN-E parc. č. 16034/3 s celkovou výmerou 13 m2, druh pozemku: ostatné plochy

Odčleňovaný (prenajímaný) diel: 5

Výmera dielu: 4 m2

 

Od KN-E parc. č. 16034/3 s celkovou výmerou 13 m2, druh pozemku: ostatné plochy

Odčleňovaný (prenajímaný) diel: 6

Výmera dielu: 9 m2

 

Od KN-E parc.  č. 16032/1 s celkovou výmerou 75 m2, druh pozemku: ostatné plochy

Odčleňovaný (prenajímaný) diel: 7

Výmera dielu: 5 m2

 

Od KN-E parc. č. 16032/4 s celkovou výmerou 257 m2, druh pozemku: ostatné plochy

Odčleňovaný (prenajímaný) diel: 8

Výmera dielu: 22 m2

 

Od KN-E parc. č. 16065/2 s celkovou výmerou 1408 m2, druh pozemku: ostatné plochy

Odčleňovaný (prenajímaný) diel: 13

Výmera dielu: 55 m2

 

Od KN-E parc. č. 16065/2 s celkovou výmerou 1408 m2, druh pozemku: ostatné plochy

Odčleňovaný (prenajímaný) diel: 14

Výmera dielu: 12 m2

 

Od KN-C parc. č. 2887 s celkovou výmerou 91 m2, druh pozemku: záhrada

Odčleňovaný (prenajímaný) diel: 15

Výmera dielu: 35 m2

 

Od KN-E parc. č. 16055/1 s celkovou výmerou 983 m2, druh pozemku: ostatné plochy

Odčleňovaný (prenajímaný) diel: 25

Výmera dielu: 19 m2

 

Od KN-E parc. č. 16055/1 s celkovou výmerou 983 m2, druh pozemku: ostatné plochy

Odčleňovaný (prenajímaný) diel: 26

Výmera dielu: 2 m2

 

do prenájmu :  Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest, IČO : 003328,        sídlo : Miletičova 19,  826 19 Bratislava

                 

 

 

 

V Brezne, 30.04.2019           

 

 

 

 

                                                                                               JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                                  primátor mesta, v. r.