Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 20.02.2019

Zverejnené: 13.02.2019

 Dokumenty na stiahnutie


 

Brezno 12. februára 2019

  

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

v súlade s § 12, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam

piate pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

20. februára 2019 (streda) o 9.00 hodine

 

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

 

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 


Program
5. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
konaného 20. februára 2019 (streda) o 09.00 hodine


1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Procedurálne otázky
4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.01.2019
Predkladá: Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno
Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou
Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna VZN – XX/2019 o zápise na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Brezno
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Mgr. Jana Bočová, Útvar prednostu Mestského úradu Brezno
6. Správy hlavnej kontrolórky mesta Brezna
6.1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
6.2. Správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrolách hlavnej kontrolórky mesta v roku 2018
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
6.3. Správa z kontroly plnenia vybraných uznesení Mestského zastupiteľstva
v Brezne
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Číslo spisu Vybavuje/ Brezno
MsÚ-2019/ -01 ÚPr/048/6306 221 Strana 1
MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
7. Návrh Zásad odmeňovania poslancov MsZ, zástupcov primátora mesta a členov
komisií zriadených MsZ
Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno
Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr.
Zuzanou Ďurišovou
8. Majetkové záležitosti
8.1 Žiadosť Mateja Loviča o odkúpenie pozemkov v k. ú. Jarabá, lokalita Bachláč
8.2. Žiadosť spoločnosti Hronstav 01 spol. s r. o., Rázusova 51, Brezno
o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
8.3 Žiadosť spoločnosti ISTROFINAL a. s, Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina.
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou
Mgr. Zuzanou Ďurišovou
8.4 Žiadosť Marcela Fekiača a Andrey Fekiačovej, obaja bytom Nálepkova 9, 977
01 Brezno o odkúpenie pozemku na Jilemnického ulici v Brezne
8.5 Žiadosť Jozefíny Gurovej, bytom ŠLN 1229/5, 977 01 Brezno o odkúpenie
pozemkov nachádzajúcich sa pri Ceste osloboditeľov v Brezne, lokalita
Vrchdolinka
8.6 Žiadosť spoločnosti Orto Sen, s.r.o., IČO : 36625817, sídlo : Bystrá 108, 977
65 Bystrá, o odkúpenie pozemku v lokalite Zadné Halny, v k. ú. Brezno
8.7 Žiadosť Mareka Čupku bytom Kiepka 546/58, 977 01 Brezno a Eriky Čupkovej
bytom 9. mája 2143/31, 977 03 Brezno o uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremená
Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou
Mgr. Zuzanaou Ďurišovou
8.8. Žiadosť Kataríny Čellárovej o odkúpenie pozemku v k.ú. Brezno, lokalita
Vagnár
8.9. Žiadosť Miroslava Jurgu a Zuzany Jurgovej o odkúpenie pozemku v k.ú.
Brezno, lokalita Vagnár
8.10. Žiadosť Dušana Kováča o odkúpenie pozemku v k.ú. Brezno, lokalita Vagnár
8.11. Žiadosť Jaromíra Žáka o odkúpenie pozemku v k.ú. Brezno, lokalita Vagnár
8.12. Žiadosť Súkromnej strednej pedagogickej školy EGB Brezno o nájom
pozemku na Školskej ul. v Brezne
8.13. Žiadosť Martina Gondu o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na
Sekurisovej ul. v Brezne
Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou
Mgr. Zuzanou Ďurišovou
MsÚ – 2019/ -01 ÚPr/048/6306 221 Strana 2
MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
8.14 Žiadosť Ing. Miroslava Medveďa, bytom ŠLN 3, 977 01 Brezno, a Denisy
Šiškovej, bytom Malinovského 1109/8, 977 01 Brezno, o uzatvorenie zmluvy
o zriadení vecného bremena
Predkladá: JUDr. Zdenko Roštár, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou
Mgr. Zuzanou Ďurišovou
9. Rozpočet mesta Brezna na rok 2019 – návrh na I. zmenu
10. Informatívna správa o zmenách rozpočtu od 01.11.2018 do 31.12.2018
Predkladá: Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený
vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
11. Rôzne
11.1. Návrh na doplnenie členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na
volebné obdobie 2018 – 2022
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr.
Zuzanou Ďurišovou
11.2. Poskytnutie mimoriadneho príspevku pre Olivera Kureka v roku 2019
Predkladá: Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený
vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
12. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa
príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v
ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií
zriadených mestom a náčelníka mestskej polície
13. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
14. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
MsÚ – 2019/ -01 ÚPr/048/6306 221 Strana 3

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív