Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 13.12.2018

Zverejnené: 06.12.2018

 Dokumenty na stiahnutie


 

Brezno 26. novembra  2018

  

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

v súlade s § 12, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam

pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,


ktoré sa uskutoční dňa


13. decembra 2018 (štvrtok) o 09.00 hodine

 

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto
pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 


PROGRAM

 1. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

konaného   13. decembra  2018 (štvrtok) o 09.00 hodine

                                                                                                                                            

 

 

 1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 1. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

 1. Procedurálne otázky

 

 1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.11.2018

Predkladá:            Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval:            Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN – XX/2018 o  určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,

dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania  na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo  zriadených na území mesta Brezna na rok 2019

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou riadením odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN – XX/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie číslo VZN- 13/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

 

 1. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Predkladá:             Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval:             Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 1. Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Predkladá:             Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval:             Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

 1. Majetkové záležitosti

 

9.1        Žiadosť Ľudovíta Čellára a Kataríny Čellárovej  o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár

9.2.       Žiadosť Miroslava Jurgu a Zuzany Jurgovej o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár

9.3        Žiadosť Dušana Kováča  o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár

9.4        Žiadosť Jaromíra Žáka  o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár

9.5        Ponuka Petra Veverku o odkúpenie/zámenu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v Brezne, miestna  časť Rohozná

9.6        Žiadosť Mgr. Jozefa Kaliského a Mgr. Kataríny Kaliskej  o nájom pozemku v Brezne, miesta časť Bujakovo

9.7        Žiadosť Ing. Milana Hraška o odkúpenie pozemku na Sekurisovej ulici v Brezne

Predkladá:            JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval:            Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

9.8       Odkúpenie areálu bývalej pekárne  na Ulici Cesta osloboditeľov v Brezne do vlastníctva Mesta Brezno areálu bývalej pekárne

9.9       Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 73/2018 zo dňa 16. mája 2018

9.10     Schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na prevod pozemkov na Ul. ŠLN

9.11     Žiadosť  o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre MUDr. Ondreja Antala

9.12     Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre Bc Máriu Ochenasovú

9.13     Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre Mgr. Radovana Majeríka

9.14     Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre MUDr. Tatianu Vakulenkovú

9.15     Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre MUDr. Elizabetu Dobšovičovú

9.16     Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre Nadiiu Vakiiu

9.17     Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre Mgr. Miloša Bamburu

9.18     Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre Janku Štiblárovú

9.19     Žiadosť o nájom jednoizbového bytu č. 11 na Nálepkovej ul. 1194/11 pre MUDr. Milana Ignjatoviča

Predkladá:            Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval:            Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanaou Ďurišovou

 

 1. Správa o stave a vývoji pohľadávok za III. štvrťrok 2018

Predkladá:             Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval:             Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou riadením odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 1. Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k návrhu rozpočtu mesta Brezna na roky 2018 - 2020

Predkladá:             Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:             Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

 1. Návrh rozpočtu mesta Brezna na roky 2019 - 2021

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta

Spracoval:             Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený zastúpený poverenou riadením odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 

 1. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 1.10.2018 – do 31.10.2018

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou riadením odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 1. Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2017/2018

 

 • Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach
  Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
  za školský rok 2017/2018

Predkladá:            PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša Pionierska 4, Brezno

Spracoval:            PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša Pionierska 4, Brezno

 

 • Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno za školský rok
  2017/2018

Predkladá:            Mgr. Beáta Prečuchová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Spracoval:            Mgr. Beáta Prečuchová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou  Pionierska 2, Brezno

 

 14.3      Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno za školský rok 2017/2018

Predkladá:            Mgr. Peter Macko, riaditeľ Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno

Spracoval:            Mgr. Peter Macko, riaditeľ Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno

 

14.4      Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach
             Základnej umeleckej školy Brezno za školský rok 2017/2018

Predkladá:            PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD., riaditeľka Základnej umeleckej školy Brezno

Spracoval:            PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD., riaditeľka Základnej umeleckej školy Brezno

 

14.5       Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach 
                         Centra voľného času Brezno za školský rok 2017/2018

Predkladá:            Mgr. Ingrid Vičanová, riaditeľka Centra voľného času Brezno

Spracoval:            Mgr. Ingrid Vičanová, riaditeľka Centra voľného času Brezno

 

 1. Návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí Mestského
              zastupiteľstva mesta Brezna v I. polroku 2019

Predkladá:            Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval:            Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

 1. Rôzne

16.1                        Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na výkon sobášiaceho

Predkladá:            Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval:            Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

 16.2           Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Brezno, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta

Spracoval:            Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

16.3                        Delegovanie zástupcov mesta Brezna do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta

Spracoval:            Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

                                         

16.4.           Návrh na odvolanie riaditeľa Technických služieb Brezno

            Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta

 

 1. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

 1. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 1. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna