Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výberové konanie na obsadenie funkcie - Terénneho sociálneho pracovníka

Zverejnené: 17.10.2018

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje
www.esf.gov.sk


Oznámenie o vyhlásení výberového konania


Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno
vyhlasuje výberové konanie na


1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),


Výberové konanie sa uskutoční dňa 8. novembra 2018 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky č. 2 Mestského úradu, Nám. gen. M.R.Štefánika 2, Brezno, 1. poschodie
Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu mestského úradu.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 05.11.2018 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
- žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
- životopis uchádzača (odporúča sa forma Europass),
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,1


Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu Terénny sociálny pracovník:
1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,2 alebo
2. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby
1 Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva ÚSVRK MV SR akceptovaná.
2 V zmysle § 5 ods. 1a Zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných
činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu a súčasne k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z.z. .
3. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonáva odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca
Suma základnej zložky mzdy: 774 Eur.


Výberové kritériá na pozíciu terénny pracovník sú:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
2. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).
3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo
organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
4. Znalosť jazyka cieľovej skupiny ( rómsky, maďarsky a pod.)
5. Znalosť cieľovej skupiny ( pobyt v nej a pod.)
Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
Neúspešných uchádzačov mesto nebude kontaktovať.
Miestom výkonu práce je Mesto Brezno, kancelária TSP v priestoroch Mestského úradu, Nám. gen. M.R.Štefánika 2, Brezno, 1. posch.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.12.2018
Popis práce Terénneho sociálneho pracovníka:3
- aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych klientov, odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, vytváranie plánov práce s klientom a jeho realizácia, , pomoc pri riešení osobných záležitostí;
- sprevádzanie klienta do jednotlivých inštitúcií, pričom kladie dôraz na podporu jeho autonómie a sebestačnosti, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, koordinácia pracovných aktivít s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami a ďalšie.

3 Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.

Zásada nediskriminácie:
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív