Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 16.05.2018

Zverejnené: 09.05.2018

 Dokumenty na stiahnutie


Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

piate pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

16. mája 2018 (streda) o 9.00 hodine

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

 


Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 

PROGRAM

5. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

 
1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna


2. Skúška hlasovacieho zariadenia


3. Procedurálne otázky


4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.4.2018
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského
úradu Brezno


5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o prideľovaní nájomných
bytov v bytovom dome s. č. 1230 nachádzajúceho sa na ul. Štvrť Ladislava Novomeského
v Brezne
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom


6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno v znení Všeobecne záväzného
nariadenia č. VZN-02/2017
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor životného prostredia a stavebného poriadku zastúpený Ing. Zuzanou
Krištekovou, vedúcou odboru


7. Majetkové záležitosti


7.1 Žiadosť Heleny Kokavcovej o odkúpenie pozemku na Nám. gen. M.R.
Štefánika v Brezne
7.2 Žiadosť Ervína Krišku o odkúpenie pozemku na Školskej ulici v Brezne
7.3 Žiadosť Pavola Giertla o nájom pozemkov na ul. Mliekárenská v Brezne
7.4 Žiadosť Tomáša Pokoša o odkúpenie pozemku na ul. Vrbová v Brezne
7.5 Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej
súťaže o najvhodnejšie návrhy na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj
pozemkov v lokalite Vagnár, k. ú. Brezno
7.6 Žiadosť TROLL, s.r.o. Brezno o zriadenie vecného bremena – práva prechodu
cez pozemky na ul. Boženy Němcovej v Brezne
Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského
úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
7.7 Žiadosť Helmuta Hansa Rettenmeiera, Wörterstr. 7, Dinkelsbühl 915 50,
Nemecká spolková republika o odkúpenie pozemkov na ulici ŠLN v Brezne
7.8 Opätovná žiadosť Jána Šalinga o odkúpenie pozemku na Jarabej
Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského
úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
7.9 Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Brezno –
pozemkov v lokalite Predné Halny priamym predajom
7.10 Žiadosť MUDr. Ľubomíra Zachara, bytom Černáková 9/A, 977 01 Brezno
o odkúpenie pozemku v lokalite Podkoreňová
Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského
úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno


8. Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k záverečnému účtu mesta
Brezna za rok 2017
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna


9. Návrh záverečného účtu mesta Brezna za rok 2017
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru
Ing. Vladimírom Grlickým


10. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.4.2018
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru
Ing. Vladimírom Grlickým


11. Rozpočet mesta Brezno – návrh na II. zmenu
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru
Ing. Vladimírom Grlickým


12. Správy hlavnej kontrolórky


12.1 Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Brezna
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
12.2. Správa o výsledku kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárení s majetkom mesta – daňovými
a nedaňovými pohľadávkami mesta
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna


13. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za rok 2017
Predkladá: Ing.Ivan Kamenský, riaditeľ Technických služieb Brezno
Spracoval: Ing.Iveta Purgátová, hlavná ekonómka Technických služieb Brezno


14. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Brezno pre občanov n.o.
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Mgr. Milada Medveďová, riaditeľka spoločnosti Brezno pre občanov n.o.


15. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Klaster
Predkladá: Kristína Šajgalíková, výkonný riaditeľ Klaster HOREHRONIE
Spracoval: Kristína Šajgalíková, výkonný riaditeľ Klaster HOREHRONIE


16. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti OOCR
Predkladá: Ing. Petra Hlásniková, výkonný riaditeľ OOCR Nízke Tatry Juh
Spracoval: Ing. Petra Hlásniková, výkonný riaditeľ OOCR Nízke Tatry Juh


17. Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna v II.
polroku 2018 a návrh rámcového programu zasadnutí
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom


18. Návrh volebných obvodov a návrh na počet poslancov Mestského zastupiteľstva mesta
Brezna vo volebnom období 2018 – 2022
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom


19. .Rôzne


19.1 Poskytnutie dotácie občianskemu združeniu RozbehniTo, v roku 2018
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený
vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

19.2 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
o činnosti komisií


20. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej
organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto
Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom
a náčelníka mestskej polície


21. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna


22. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna