Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2017/3417-02

Zverejnené: 27.03.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.


Číslo konania č. sp.:  2017/3417-02


Žiadateľ: Peter Jasenský a manželka, bytom P. Jilemnického 87, 976 52 Čierny Balog   


Predmet konania:  výrub 4 ks dreviny (breza)


Miesto výrubu:  na pozemku, parc. č. C-KN  6031/12 (orná pôda)

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je realizácia stavebnej činnosti (drobná stavba)

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív