Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - pozemky Vrbová

Zverejnené: 12.12.2017

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a §9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v areáli technologického parku  na Vrbovej ulici v Brezne

 

Predmet súťaže:

 

pozemok

parcela reg. C-KN č. 3595/9, trvalé trávne porasty, o výmere 6000 m²

v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, odbor katastrálny  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky            podiel 1/1

 

(jedná sa o novovytvorenú  parcelu,  vytvorenú geometrickým   plánom č. 00634808-089/17 a to tak, že novovytvorená  parcela reg. C-KN č. 3595/9, trvalé trávne porasty, o výmere 6000 m²  vznikla odčlením z parcely reg. C-KN č. 3595/5, trvalé trávne porasty, o výmere 43 112 m²  v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, odbor katastrálny  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky  podiel 1/1)

 

Podmienky súťaže:

 • Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Brezno a webovom sídle mesta Brezno www.brezno.sk. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v regionálnej tlači. Tieto súťažné podmienky boli schválené uznesením MsZ mesta Brezno zo dňa  29.3.2017;
 • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a právnické osoby.

 

Osoby vylúčené zo súťaže:

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní podmienok súťaže, ďalej bližšie podľa § 18 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna.

 

A/ Návrh do súťaže

 • predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne doručením do podateľne Mestského úradu v Brezne na adresu:

            Mesto Brezno - Mestský úrad Brezno, odbor služieb občanom a vnútornej správy, 

            Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

            s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa/trvalý pobyt resp. sídlo

            spoločnosti/miesto podnikania) na obálke,

 • súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do 10.01.2018 do 11,00 hod.,
 • obálku viditeľne označiť textom: „Neotvárať SÚŤAŽ – pozemok na Vrbovej ulici“; ponuky budú vyhodnotené komisiou na otváranie obálok do piatich pracovných dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,
 • súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky, ktorú si možno stiahnuť z internetovej stránky www.brezno.sk, podstránka – Ponuka majetku mesta (pod týmto textom), alebo si ho možno osobne prevziať v úradných hodinách v podateľni Mestského úradu alebo v kancelárii č.d. 25, I. posch.;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky (meno, priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a pod.), uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba – podnikateľ, predložiť aktuálny výpis (resp. overená kópia) zo živnostenského registra resp. obchodného registra (ak je zapísaný), nie starší ako 3 mesiace, riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, uviesť titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača -právnická osoba je predložiť aktuálny výpis (resp. overená kópia ) z obchodného registra, resp. iného registra, nie starší ako 3 mesiace; riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, uviesť sídlo a IČO, uviesť osobu oprávnenú konať za právnickú osobu -titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
 • navrhovateľ môže predložiť len jeden kompletný súťažný návrh;
 • ak podá navrhovateľ viac súťažných  návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené;
 • k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť  čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči mestu Brezno a ani organizáciám zriadeným mestom.
 • uchádzač -fyzická osoba, je povinný uviesť účel, na ktorý chce nehnuteľnosť používať a ktorý musí byť v súlade s ÚPN mesta.
 • uchádzač -fyzická osoba–podnikateľ alebo právnická osoba je povinný uviesť stručný  popis podnikateľského alebo iného investičného zámeru, v ktorom by preukázal vhodnosť zámeru v danej lokalite v súlade s ÚPN mesta.
 • pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

 

Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí majú voči Mestu Brezno a jeho príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ako aj k spoločnostiam s väčšinovou účasťou ku dňu podania ponuky akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako nevymožiteľný.

 

B/ Využitie nehnuteľností

Funkčné využitie predmetu súťaže sa riadi podmienkami uvedenými v ÚPN mesta Brezna.

 

C/ Stanovenie minimálnej ceny

Minimálna kúpna cena požadovaná vyhlasovateľom je stanovená vo výške 15,00 eur za   1 m² pozemku

 

D/ Ďalšie povinnosti uchádzača pri predkladaní súťažných návrhov

 • Zložiť finančnú zábezpeku vo výške 2 000,00 EUR  (slovom dvetisíc eur), a to na bankový účet mesta Brezna číslo účtu : 2002795045/5600, s povinnosťou uviesť variabilný symbol (uchádzač - fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba uvedie IČO, fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie rodné číslo) IBAN : SK34 5600 0000 0020 0279 vedeného v Prima banke Slovensko a. s. najneskôr v posledný deň určený na predkladanie ponúk;
 • Doklad preukazujúci úhradu finančnej zábezpeky musí byť priložený k súťažnému návrhu (výpis z bankového účtu – internetbanking, kópia dokladu o vklade na bankový účet a pod.)
 • finančná zábezpeka bude víťaznému uchádzačovi započítaná do celkovej kúpnej ceny,
 • finančná zábezpeka bude tým navrhovateľom, ktorí nesplnili podmienky ako aj neúspešným navrhovateľom súťaže vrátená do 30 pracovných dní odo dňa zasadnutia komisie na vyhodnotenie  súťažných ponúk,
 • celá zložená finančná zábezpeka spolu s príslušenstvom prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak úspešný uchádzač neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, pričom momentom prepadnutia zábezpeky vyhlasovateľ súťaže nie je viazaný predloženou ponukou uchádzača, ktorému prepadla predložená zábezpeka a vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy s uchádzačom v poradí nasledujúcom, podľa kritéria uvedeného v bode E.

 

E/ Kritéria hodnotenia predložených návrhov

 • jediným kritériom hodnotenia predložených súťažných návrhov je najvyššie ponúknutá kúpna cena predložená navrhovateľom za nehnuteľnosť,  ktoré sú predmetom predaja podľa týchto súťažných podmienok;
 • najvyššej ponúknutej cene za nehnuteľnosti bude pridelené poradie č.1, ďalšej v poradí ako druhej najvýhodnejšej poradie č.2 atď. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosti, rozhodne skorší termín podania návrhu;

 

F/ Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 • podmieňuje akceptáciu predaja nehnuteľností podľa vyhlásených podmienok primátorom mesta, na základe vyhodnotenia návrhov komisiou zriadenou podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno;
 • požaduje, aby úspešný uchádzač do 30 dní od doručenia písomného akceptovania ponuky uzatvoril kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom;
 • požaduje, aby úspešný uchádzač uhradil kúpnu cenu do 15 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy, inak si vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy,
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje kúpiť predmet súťaže v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu kúpnej zmluvy;
 • pozemok, ktorý  je predmetom tejto súťaže, je  určený na výstavbu výrobnej haly;
 • kupujúci sa zaväzuje, že najneskôr do 5 rokov odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy, predloží vyhlasovateľovi právoplatné kolaudačné rozhodnutie  stavby výrobnej haly;
 • kupujúci sa zaväzuje, že najneskôr do 2 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby výrobnej haly, zamestná do pracovného pomeru  najmenej 20 osôb, čo  preukáže vyhlasovateľovi predložením Potvrdenia Sociálnej poisťovne o počte zamestnancov zamestnávateľa;
 • v prípade, že kupujúci  najneskôr do 5 rokov odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy nepredloží vyhlasovateľovi právoplatné kolaudačné rozhodnutie  stavby výrobnej haly alebo najneskôr do 2 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby výrobnej haly nezamestná do pracovného pomeru  najmenej 20 osôb (nepreukáže vyhlasovateľovi Potvrdenie Sociálnej poisťovne o počte zamestnancov zamestnávateľa), je povinný zaplatiť vyhlasovateľovi kúpnu cenu za predmetný pozemok vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, určenej podľa znaleckého posudku                   (vyhotovenie zabezpečí mesto Brezno), ak táto bude vyššia,  ako cena, za ktorú tento pozemok vysúťažil; t.j. doplatí rozdiel medzi kúpnou cenou vysúťaženou  a všeobecnou hodnotou predmetu kúpy určenou podľa znaleckého posudku                  
 • vyhlasovateľ si vyhradzuje predkupné právo podľa § 602 a  nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka spočívajúce v práve vyhlasovateľa kúpiť pozemok, ktorý je predmetom tejto súťaže, alebo jeho časť v prípade, ak kupujúci bude chcieť tento pozemok alebo jeho časť predať, alebo iným spôsobom scudziť a to za rovnakú cenu, za akú tento pozemok kúpil (vysúťažil)od vyhlasovateľa;
 • vyhlasovateľ podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po uhradení celej kúpnej ceny;
 • správne poplatky spojené s návrhom na vklad znáša v plnom rozsahu navrhovateľ, kupujúci;
 • kúpna zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa; 

 

G/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

 • aby úspešný uchádzač uzatvoril kúpnu zmluvu v lehote do 30 dní od doručenia písomnej akceptácie ponuky  primátorom mesta,
 • v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy môže vyhlasovateľ predmet súťaže ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom pri vyhodnotení predložených ponúk alebo súťaž ukončiť ako neúspešnú, a to aj ak bol predložený a vybratý len jeden súťažný návrh a nedôjde na strane navrhovateľa k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v požadovanej lehote.
 • odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy;
 • vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu, a to aj po predložení súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže;
 • zmena podmienok súťaže sa môže vykonať spôsobom a prostriedkami tak, ako bola obchodná verejná súťaž vyhlásená (úradná tabuľa a internetová stránka mesta Brezna).

 

 

H/ Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže

 • navrhovateľ víťaznej ponuky bude o výbere ponuky informovaný  do 10 pracovných dní od vyhodnotenia súťažných návrhov súťažnou komisiou;
 • vyhlasovateľ zároveň uverejní informáciu o víťazovi obchodnej verejnej súťaže alebo o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo o zrušení obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene podmienok obchodnej verejnej súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietajú, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s vybraným uchádzačom. Od tohto okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo vzťahu k neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže.
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili podmienky súťaže, že ich návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk). Vo vzťahu k týmto účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže.

 

I/ Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 • uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej verejnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu obchodnej verejnej súťaže obsahom zamýšľanej zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá a uverejnenými podmienkami;
 • účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že ich návrhy sa odmietli
 • jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
 • zasadnutia komisie je prístupné verejnosti, ako aj účastníkom súťaže, s prihliadnutím na kapacitu miestnosti, kde sa výsledky súťaže budú vyhodnocovať;
 • na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
 • návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných návrhov;
 • vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;
 • do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti podľa podmienok pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;
 • osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný alebo nesplnil podmienky súťaže a bol vylúčený,
 • materiály predložené v ponuke sa navrhovateľom nevracajú

 

J/ Podávanie informácii

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Mestskom úrade v Brezne – odbor služieb občanom a vnútornej správy (kancelária č. 25, I. posch.), telefonicky na č. tel.: 048 6306 262, alebo e-mailom na adrese vladimir.siska@brezno.sk; 

 

 

Brezno 12.12.2017                                                                  JUDr. Tomáš Abel, PhD., v.r.

                                                                                                  primátor mesta Brezna

 

 

Súbory na stiahnutie

ovs_vrbova_2_vyhlasenie PDF - dokument 365.06 kB