Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - pozemky - Rohozná

Zverejnené: 07.11.2017

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a §9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie  zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta Brezno (stavebný pozemok v Brezne, časť  Rohozná, v blízkosti hotela Fantázia)   a to :  

 

pozemok

  • parcela reg. C-KN č. 4930/14, trvalé trávne porasty, o výmere 897 m²

                                                                                                                  

 Dokumenty a tlačivá na stiahnutie