Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výberové konanie na voľné pracovné miesto - príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby

Zverejnené: 27.10.2017

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby

 

Uvedené pracovné miesto je začlenené pod Mestskú políciu s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:

 

 • ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • vek minimálne 18 rokov
 • nesmie byť právoplatné odsúdený za akýkoľvek trestný čin
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • zdravotná spôsobilosť

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno                           alebo do podateľne Mestského úradu Brezno v termíne do 15. novembra 2017 s označením „Príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby“.

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce príslušníka miestnej občianskej poriadkovej služby
 • štruktúrovaný profesijný životopis

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady. Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je  01.12. 2017.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Ján Fedor, tel. 048/63 06 296, jan.fedor@brezno.sk

Mgr. Martin Juhaniak, tel. 048/63 06 221, martin.juhaniak@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

 

 

Operačný program Ľudské zdroje, na základe ktorého sa projekt realizuje, je spolufinancovaný z ESF a EFRR

 

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív