Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku

Zverejnené: 14.03.2017

ZVEREJNENIE ZÁMERU NÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO
Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto
      
zverejňuje zámer

prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :


časť stavby  - plocha o výmere 171,10 m2  v   k. ú. Brezno:

časť budovy stavba  Mestský dom kultúry, Švermova 7, 977 01 Brezno, súpisné č. 1027, parcela  C-KN č. 3383  evidovaná  v katastri nehnuteľností na LV č. 2351

na druhom nadzemnom podlaží číslo miestností:  kancelária č. 1, kancelária č. 7,  

kancelária č. 9, kancelária č. 10, kancelária č.11, prízemie kancelária č. 12 .

 

Nájomca:  LESY MESTA BREZNO,  s.r.o, Nám. M.R.Štefánika 20/15, 977 01 Brezno

IČO: 36027537

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív