Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v Brezne, miestna časť Zadné Halny

Zverejnené: 21.11.2023
Predmet súťaže: 
 
a)   
  • pozemok, parc. reg. C-KN č. 5555 -  záhrada o výmere  1889  m2, evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na LV č. 2351, k. ú. Brezno, pre Mesto Brezno v podiele 1/1
b) 
  • pozemok, parc. reg. E-KN č. 15417/1 -  trvalý trávny porast o výmere 516  m2,
  • pozemok, parc. reg. E-KN č. 15311/4 -  trvalý trávny porast o výmere  94  m2,
  • pozemok, parc. reg. E-KN č. 15413    -  záhrada o výmere 3 m2,
  • všetky pozemky evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na LV č. 5804, k. ú. Brezno, pre Mesto Brezno v podiele 1/1  
 
Pozemok pod bodom a) môže byť odkúpený samostatne.
Pozemky pod bodom b) môžu byť odkúpené len ako jeden celok  (nie jednotlivo).
 
Lehota na predkladanie súťažných návrhov končí dňa 20.12.2023 o 14.00 hodine.
 
Podmienky verejnej obchodnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Brezno a na webovom sídle mesta,  v sekcii  „Úradná tabuľa“ od  21.11.2023.
 
Tlačivo záväznej súťažnej ponuky a základné informácie je možné získať:
  • na adrese:  Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno, odbor právny a majetkový, kancelária č. 25 alebo v  podateľni Mestského úradu Brezno
  • na webovom sídle mesta
  • e-mailom na adrese:  iveta.biela@brezno.sk 
  • informácie aj telefonicky na č. telefónu: 048/ 6306 215
 
JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r. 
primátor mesta

Súbory na stiahnutie

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív