Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zápisnica o vyhodnotení obchodnej súťaže - Potočná ul

Zverejnené: 23.08.2023

ZÁPISNICA

O VYHODNOTENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému


majetku Mesta Brezno, pozemku v k. ú.  Brezno, Potočná ul., a to :

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE
Mesto Brezno vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku Mesta Brezno a to :
pozemok, parc. reg. C-KN č. 6159/97 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 612 m 2 ,
evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na LV č. 5804,
k. ú. Brezno, pre Mesto Brezno v podiele 1/1.
Obchodnú verejnú súťaž na predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku mesta vyhlásilo
mesto Brezno opakovane dňa 11.07.2023 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva
mesta Brezno č. 20/2023 zo dňa 23.02.2023.
Oznámenie o vyhlásení OVS bolo zverejnené v regionálnom týždenníku MY Horehronie dňa
11.07.2023, oznámenie a súťažné podmienky boli zverejnené od uvedeného dňa na webovom
sídle mesta www.brezno.sk , v sekcii „Úradná tabuľa - majetku mesta“ a na úradnej tabuli
mesta v dobe od 11.07.2023 do 10.08.2023.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov skončila dňa 10.08.2023 o 14.00 hodine.
Na posúdenie a vyhodnotenie predložených súťažných návrhov primátor mesta Brezno určil
súťažnú komisiu (ďalej len „komisia“) v zložení:
Ing. arch. Ján Králik- poslanec MsZ
Ing. Miroslav Fašang - poslanec MsZ
Matej Garaj - poslanec MsZ
Mgr. Lucia Ličková - zamestnanec mesta, MsÚ- odbor právny a majetkový
JUDr. Iveta Biela - zamestnanec mesta, MsÚ - odbor právny a majetkový
Zasadnutie komisie na vyhodnotenie OVS sa konalo dňa 18.08.2023 so začiatkom o 10.00
hod; zasadnutia komisie sa zúčastnili:
Ing. Miroslav Fašang, Ing. arch. Ján Králik, p. Matej Garaj, Mgr. Lucia Ličková, JUDr. Iveta
Biela.
Na zasadnutí komisie boli prítomní všetci jej členovia, komisia bola uznášania schopná.
Členovia komisie zvolili za predsedu komisie Ing. Miroslava Fašanga a za zapisovateľa
komisie JUDr. Ivetu Bielu.
Komisia sa oboznámila sa s podmienkami OVS v nadväznosti na § 281 až 288 Obchodného
zákonníka, a dohodla si postup a spôsob posudzovania a vyhodnotenia OVS.


2. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Do konca lehoty na predkladanie súťažných návrhov (do 10.08.2023 do 14.00 hodiny) nebol
vyhlasovateľovi OVS doručený žiadny súťažný návrh.

2

Uzávierka doručenia súťažných návrhov bola vykonaná komisiou po uplynutí lehoty na
predkladanie súťažných návrhov; záznam z nej bol spísaný dňa 18.08.2023 o 10.00 hodine.
Na základe uvedenej skutočnosti komisia konštatuje, že ďalší postup pri posudzovaní
návrhov, kontrola dodržania podmienok OVS a výber najvhodnejšieho návrhu sú
bezpredmetné.
Zasadnutie komisie bolo ukončené dňa 18.08.2023 o 10.30 hodine.

p. Matej Garaj, v. r. ....................................
Ing. Miroslav Fašang, v. r. ....................................
Ing. arch. Ján Králik, v. r. ....................................
Mgr. Lucia Ličková, v. r. ....................................
JUDr. Iveta Biela, v. r. ...................................

3.
Komisia odporúča primátorovi mesta zmeniť podmienky OVS znížením minimálnej ceny na
75.- €/m 2 pozemku po schválení tohto úkonu mestským zastupiteľstvom vypísať ďalšie kolo
OVS.
V Brezne dňa 18.08.2023

JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.
primátor mesta

Za vyhotoviteľa zápisnice:
JUDr. Iveta Biela, v. r.