Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce príslušník miestnej občianskej a preventívnej služby

Zverejnené:

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Príslušník miestnej občianskej a preventívnej služby

 

Počet voľných pracovných miest: 12

Predpokladaný nástup: 01. septembra 2023

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): 700,00 Eur

 

Popis pracovných činností:

-          monitorovanie a zabezpečenie bezpečnosti detí hlavne počas ich presunu do a zo školy;

-          dohliadanie na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie, vandalizmus, úmyselné poškodzovanie verejno–prospešných       zariadení, ap.);

-          upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľov, následne oznamovanie príslušnej inštitúcii;

-          kontrola pohybu a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov;

-          upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov, kontrolovanie dodržiavania zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené;

-          monitorovanie a nahlasovanie nelegálnych skládok;

-          asistencia a pomoc pri organizovaní a zabezpečovaní kultúrnych, spoločenských a  športových podujatí organizovaných mestom alebo členmi MRK;

-          monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktov v rámci MRK, ale aj MRK a majoritného obyvateľstva;

-          asistencia a pomoc hliadke mestskej polície a PZ SR;

-          dohliadanie nad verejným poriadkom v meste;

-          dohliadanie vo zvýšenej miere na poriadok v okolí pošty, na námestí a v jeho priľahlých uliciach v čase vyplácania dávok v hmotnej núdzi;

 

Uvedené pracovné miesto je začlenené pod Mestskú políciu s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:

-          ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

-          vek minimálne 18 rokov

-          nesmie byť právoplatné odsúdený za akýkoľvek trestný čin

-          bezúhonnosť

-          spôsobilosť na právne úkony

-          zdravotná spôsobilosť

-          ovláda jazyk cieľovej skupiny

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno                           alebo do podateľne Mestského úradu Brezno v termíne do 14. augusta 2023 s označením „Príslušník miestnej občianskej a preventívnej služby“.

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

-          výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

-          písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a doložia všetky potrebné doklady.

 

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Mgr. Ladislav Majer, tel. 048/28 580 50, ladislav.majer@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

 

 

V Brezne, 07.08.2023

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív