Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže - Michalová

Zverejnené: 13.09.2017

Oznámenie o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže

 

Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže Mesto Brezno

oznamuje výsledok verejnej obchodnej súťaže

 

o najvhodnejší návrh  na uzavretie  nájomnej zmluvy k nehnuteľnému majetku Mesta Brezno, poľnohospodárskemu pozemku pri obci Michalová,

 

parcela reg. E-KN č. 9410/1 – trvalé trávne porasty o výmere 433 620 m2

 

v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidované na LV č. 5804, v prospech mesta Brezno.

 

Súťaž bola vyhlásená dňa 07.07.2017 a ukončená dňa 09.08.2017 o 11.00 hodine.

 

Zvíťazila súťažná ponuka, ktorú predložil navrhovateľ:

ZBOJSKÁ, s.r.o, Hlavná 62, 976 45 Pohronská Polhora. IČO: 36 757 012.

 

Druhým v poradí je súťažný návrh navrhovateľa:

Marek Veverka, IČ: 41 771 346,  Bány 7, 976 56  Pohronská Polhora

 

Ostatní predkladatelia súťažných ponúk :

  • Strmeň Ivan, Malinovského 1108/3, 977 01 Brezno, IČO: 14 421 80
  • Martina Horňáková, Železničná 25, Pohronská Polhora

 

 

v súťaži neuspeli a ich návrhy sa odmietajú.

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív