Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

výberové konanie na obsadenie funkcie Náčelník mestskej polície Brezno

Zverejnené:

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta

 

vyhlasuje 

 

v zmysle ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie

Náčelník mestskej polície BreznoPočet obsadzovaných miest: 1

 

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01.07.2023

 

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1 600 Eur

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod Mestskú políciu s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície pre plnenie úloh obecnej polície v zmysle ustanovení § 25 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

 • odborná prax v policajnom zbore min. 3 roky

 • riadiaca prax 3 roky

 • oprávnenie nosiť zbraň

 

Iné kritériá a požiadavky: 

 • bezúhonnosť

 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie

 • telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 • manažérske a koordinačné schopnosti sú výhodou

 • vodičský preukaz B

 • zbrojný preukaz

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je uchádzač povinný predložiť:

 • žiadosť o zaradenie  do výberového konania

 • štruktúrovaný životopis

 • kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 • doklad o získaní odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície

 • výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 • potvrdenie od lekára, že je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie náčelníka mestskej polície

 • písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja mestskej polície mesta Brezno v rozsahu  min. 3 strany  A4

 • čestné vyhlásenie, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu

 • kópia platného zbrojného preukazu

 

Vyššie uvedené doklady je uchádzač povinný predložiť SPOLU so žiadosťou o účasť                  na výberovom konaní a tel. kontaktom na seba v termíne do 07. júna 2023 do podateľne Mestského úradu Brezno alebo poštou na adresu Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno s označením „Výberové konanie – náčelník MsP – NEOTVÁRAŤ“.

 

V prípade tohto výberového konania nie je možné zaslať žiadosť s dokladmi faxom                   alebo e-mailom.Bližšie informácie poskytne:

Ing. Monika Auxtová, personalista 048/6306223, monika.auxtova@brezno.sk
V Brezne, 16. mája 2023

JUDr. Tomáš Abel, PhD. 

      primátor mesta

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív