Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VÝBEROVÉ KONANIE – Učiteľ/ka s aprobáciou MATEMATIKA

Zverejnené: 27.04.2023

Organizácia:  Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno

 

Vypisuje: Výberové konanie

Na pozíciu: Učiteľ/ka s aprobáciou MATEMATIKA

 

Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno príjme  do pracovného pomeru od 1. 9. 2023 na voľné pracovné miesto

 

kategória zamestnanca:

  • učiteľ druhého stupňa základnej školy  s aprobáciou MATEMATIKA

kvalifikačné predpoklady:

  • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru

zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR

iné požiadavky:

  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
  • potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca
  • požadované doklady doručiť osobne, alebo na e-mail do 31.5.2023

rozsah úväzku:  100 %

Platové podmienky : Plat zamestnanca bude zohľadňovať  zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom  záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. a účinné nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú „Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov. Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou. Škola si vyhradzuje právo nevybrať  žiadneho z uchádzačov.

 

 

Kontakt a informácie:

 

e-mail: zskolap2@gmail.com   

tel.č: 048/6197803, 0947946277

 

PaedDr. Roman Snopko, PhD.

riaditeľ