Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené: 13.04.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení miesta uloženia písomnosti


Daňový subjekt: Slavomír Gábriš
 nar.: 18.03.1960 
 bytom Brezno, 977 01 Brezno


Písomnosť: Daňová exekučná výzva zo dňa 12.04.2023, e.č. 11565/2023, č.sp. MsU-2023/5763-4
je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno. Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, Daňová exekučná výzva zo dňa 12.04.2023, e.č. 11565/2023, č.sp. MsU-2023/5763-4
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 32 v úradných hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za 
deň doručenia.


 JUDr. Tomáš Abel, PhD.
 primátor mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív