Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša

Zverejnené: 05.12.2022

Mesto Brezno
Námestie gen. M.R. Štefánika 1,977 01 Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta
vyhlasuje
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s §
5 zákona č. 552/2003 Z. z. - Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša

so sídlom Pionierska 4, 977 01 Brezno a termínom nástupu od 1.3.2023


Uchádzač na riaditeľa školy v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. musí spĺňať predpoklady
podľa osobitného predpisu § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Požadované predpoklady:

splnenie kvalifikačných predpokladov pre daný typ a druh školy podľa zákona

č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.
1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov

zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný
odborný zamestnanec podľa § 39 zákona č. 138/2019 Z.z.

najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z. z.

absolvovanie základného programu funkčného vzdelávania §47 od. 7 zákona

č. 138/2019 Z.z.

bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z

zdravotná spôsobilosť § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.

ovládanie štátneho jazyka § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu § 3 ods. 1 zákon č. 552/2003 Z.z.

znalosť a orientácia v školskej legislatíve, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

 

Požadované doklady:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. štruktúrovaný životopis

3. doklady alebo overené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
(vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom odbore)

4. doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe

5. koncepcia rozvoja základnej školy podľa § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z.

6. čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti

7. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického
zamestnanca

8. doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka alebo maturitné vysvedčenie s maturitnou
skúškou zo štátneho jazyka (slovenského) alebo vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške
zo štátneho (slovenského) jazyka

9. potvrdenie o absolvovaní základného modulu funkčného vzdelávania

10. čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

11. fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo
osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním (kópie získaných certifikátov, atestácii,
kvalifikačnej skúšky a pod.)

12. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania podľa
zákona č. 18/2018 Z.z.

Požadované doklady je uchádzač povinný doručiť

priamo do podateľne Mestského úradu Brezno alebo

poštou na adresu Mesto Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

v termíne do 05.01. 2023, 15.00 hod. v uzatvorenej obálke.

Obálku označte: „NEOTVÁRAŤ - VÝBEROVÉ KONANIE“.

K výberovému konaniu budú prizvaní najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením len tí uchádzači, ktorí
spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne.

 

 

Bližšie informácie poskytne:

Mgr. Marta Paučová 048/6306290, marta.paucova@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová 048/6306223, monika.auxtova@brezno.sk

                                               

V Brezne, 05.12.2022                           

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

Primátor mesta