Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Fyzioterapeut v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“

Zverejnené: 22.08.2022

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

 

Fyzioterapeut v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01.09.2022

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dĺžky odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálna základná zložka mzdy je 1 000 eur.

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené na odbore  Zariadenie pre seniorov a denný stacionár „Boženka“.

Informácie o pracovnom mieste

 • Poskytovanie liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti v odbore fyziatria,       balneológia a liečebná rehabilitácia v rozsahu získanej kvalifikácie, v súlade s platnou legislatívou.
 • vykonávanie odborných činností vo fyzioterapii zameraných najmä na funkčnú     diagnostiku lokomočného systému, stavbu fyzioterapeutických programov a aplikáciu
  kinezioterapeutických metód, techník a postupov.
 • uplatňovanie konceptu ADL – zameraného na výkon sebaobslužných činností,        zvýšenia nezávislosti a zlepšenie kvality života
 • vedenie písomných individuálnych záznamov o vykonávaných činnostiach

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore fyzioterapia.

 

Požiadavky:

 • prax v odbore výhodou
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • občianska bezúhonnosť
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť,
 • ochota vzdelávať sa

 

Ďalšie kritériá

 • Práca na počítači pokročilá (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet)
 • znalosť cudzieho jazyka výhodou

 

Zoznam požadovaných dokladov

 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená kópia)
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas uchádzača s použitím a spracovaním osobných údajov
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 29. augusta 2022 s označením „Fyzioterapeut pre ZPS a DS“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

-       štruktúrovaný profesijný životopis

-       kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

-       čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

-       doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce referenta

-       písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

PhDr. Janka Lemberková , tel. 048/63 06 240, janka.lemberkova@brezno.sk

 

V Brezne, 22.08.2022

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív