Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku

Zverejnené: 04.08.2017

NÁJOM, zaťaženie A PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

MESTA BREZNO

 

 Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta zverejňuje zámer:

 

 Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

  • Nehnuteľný majetok mesta Brezna v správe príspevkovej organizácie Technické služby Brezno:

nebytové priestory v priestoroch futbalového štadióna na ul. Fraňa Kráľa v Brezne– miestností č. 140 a 141 a miestnosti č. 207

spoločnosti Mako plus, s.r.o.

 

  • Nehnuteľný majetok mesta Brezna v správe príspevkovej organizácie Technické služby Brezno:

- Mestský dom kultúry, Švermova 7, 977 01 Brezno, súpisné č. 1027, parcela  C-KN č. 3383, LV č. 2351 -  nebytové priestory  555,39 m2 a 18 m 2

spoločnosti NANA s .r.o.

 

Pozemok v areály futbalového štadióna v Brezne:

- časť parcely reg. C-KN č.693/1 s výmerou 35383 m2 oddelená geodedickým elaborátom č. 15104 s celkovou výmerou 2008 m2, v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoločnosti Moving Company s.r.o.

 

  • Nehnuteľný majetok mesta Brezna – pozemky parc. č. E-KN: 16046, 16041, 931, 979/1 a C-KN: 6/1, 3038, 3037, 3035, 3029, 3028 3027, 3014, 3013, 3006, 3005, 3015/1, 3015/4, 3026, 3024/2, 3024/1, 3022/1, 3023, 3025, 3030/3, 3030/1, 3033/1, 3033/2, 3032/3, 3034

spoločnosti LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

 

  • Nehnuteľný majetok mesta Brezna – pozemky parc. č. C-KN 849/1, 849/7, 849/10 a 849/9, spoločnosti LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

 

  • Nehnuteľný majetok mesta Brezna – pozemky parc. č. C-KN 3370/2 – záhrady, 3515/4 – zastavané plochy a nádvoria, 3368/1 – zastavané plochy a nádvoria

spoločnosti LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

 

V Brezne 02.08.2017

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív