Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o výrube drevín - správne konanie č. 2017/5152-02

Zverejnené: 01.08.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.


Číslo konania č. sp.:  2017/5152-02


Žiadateľ:  Emília Nemčoková, bytom Rázusova 42, 977 01 Brezno   


Predmet konania:  výrub 1 ks dreviny (smrek)


Miesto výrubu:  na pozemku, parc. č. C-KN  3407 (záhrady)

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je zhoršený zdravotný stav- vysychanie dreviny   

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív