Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Zverejnené: 28.07.2022

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

„Územný plán obce Bystrá, Zmeny a doplnky č. 1“

 

Mesto Brezno ako dotknutá obec, podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

oznamuje

 

zmenu strategického dokumentu

„Územný plán obce Bystrá, Zmeny a doplnky č. 1“

 

 

Do oznámenia strategického dokumentu je možné nahliadnuť na web stránke MŽP SR https://

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-bystra-zmeny-doplnky-c-1 , na OU Brezno, OSZP alebo na OcÚ Bystrá.

 

Zároveň oznamujeme, že podľa § 63 konzultácie oznámenia o zmene strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 zákona zabezpečuje Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie. Termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky na tel. č.: 0961 62 2976, resp. e-mail katarina.brozmanova@minv.sk.

Do oznámenia o strategickom dokumente môže verejnosť nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

 

 JUDr. Tomáš Abel, PhD.

 primátor mesta

v zastúpení Mgr. Zuzanou Ďurišovou,                     

prednostkou MsÚ