Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Kolaudačné rozhodnutie - Špecializované predajne Brezno

Zverejnené: 26.07.2017

Mesto Brezno – ŠPECIÁLNY STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

Vec

“Špecializované predajne Brezno: SO 201 – Komunikácie, parkoviská, spevnené plochy,

 SO 203 - Účelová komunikácia“ – zverejnenie rozhodnutia na predčasné užívanie stavby.

 

    Mesto Brezno – špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 odst.1 zák.č.  50/1976 Zb.- o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa §3a/ odst.4 zák.č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 3 ods.6 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zverejňuje rozhodnutie číslo MsÚ-2017/4672-04 vydané dňa 21.07.2017, ktorým bolo povolené predčasné užívanie stavby “Špecializované predajne Brezno: SO 201 – Komunikácie, parkoviská, spevnené plochy,  SO 203 - Účelová komunikácia“,  pre stavebníka EUROPROJEKT GAMMA 3SK, k.s., (IČO: 35 770 881), Toryská 5, 040 11 Košice.

 

Rozhodnutie musí byť zverejnené po dobu 15 pracovných dní v úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Brezno.

 

 

Príloha: rozhodnutie číslo MsÚ-2017/4672-04 zo dňa 21.07.2017