Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Kolaudačné rozhodnutie - Špecializované predajne Brezno

Zverejnené: 26.07.2017

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

Vec

“Špecializované predajne Brezno:  SO 101 – Špecializované predajne, SO 102 – Reklamné zariadenia, SO 105 – Sadové úpravy, SO 106 – Drobná architektúra, SO 501 – Preložka verejného STL plynovodu ul.Banisko, SO 503 – Plynová prípojka, SO 601 – VN prípojka, SO 602 – Areálové NN rozvody, SO 603 – Areálové vonkajšie osvetlenie, SO 605 - Telekomunikačná prípojka Slovak Telekom, a.s., PS 01 – Trafostanica “ – zverejnenie rozhodnutia na dočasné užívanie stavby.

 

    Mesto Brezno –  stavebný úrad príslušný podľa § 117 odst.1 zák.č.  50/1976 Zb.- o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 3 ods.6 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zverejňuje rozhodnutie číslo MsÚ-2017/4671-07 vydané dňa 21.07.2017, ktorým bolo povolené dočasné užívanie stavby “Špecializované predajne Brezno:  SO 101 – Špecializované predajne, SO 102 – Reklamné zariadenia, SO 105 – Sadové úpravy, SO 106 – Drobná architektúra, SO 501 – Preložka verejného STL plynovodu ul.Banisko, SO 503 – Plynová prípojka, SO 601 – VN prípojka, SO 602 – Areálové NN rozvody, SO 603 – Areálové vonkajšie osvetlenie, SO 605 - Telekomunikačná prípojka Slovak Telekom, a.s., PS 01 – Trafostanica“,  pre stavebníka EUROPROJEKT GAMMA 3SK, k.s., (IČO: 35 770 881), Toryská 5, 040 11 Košice.

 

Rozhodnutie musí byť zverejnené po dobu 15 pracovných dní v úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Brezno.

 

Príloha: rozhodnutie číslo MsÚ-2017/4671-07 zo dňa 21.07.2017