Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku

Zverejnené: 24.07.2017

ZVEREJNENIE ZÁMERU  NÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

 MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

  • časť stavby - plocha o výmere 555,39 mv    ú. Brezno:
  • časť budovy stavba Mestský dom kultúry, Švermova 7, 977 01 Brezno, súpisné č. 1027, parcela  C-KN č. 3383  evidovaná  v katastri nehnuteľností na LV č. 2351

na prízemí a prvom nadzemnom podlaží: šatňa na prízemí, Kino-cukráreň (pôvodne Espresso), kuchyňa, samostatné skladové priestory,  I.poschodie:

              reštaurácia, kuchyňa, tanečný parket, prevádzkové priestory, chodba, kancelária. 

  • časť stavby - plocha o výmere 18 mv    ú. Brezno:
  • časť budovy stavba Mestský dom kultúry, Švermova 7, 977 01 Brezno, súpisné č. 1027, parcela  C-KN č. 3383  evidovaná  v katastri nehnuteľností na LV č. 2351

na prízemí: kancelária č. 12.

                                                                  

Nájomca:  NANA,  s.r.o, Švermova 7, 977 01 Brezno

                 IČO: 36 048 721

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív