Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výberové konanie na obsadenie funkcie  riaditeľa Základnej školy s materskou školou Pionierska 2

Zverejnené: 05.04.2022

Mesto Brezno

Námestie gen. M.R. Štefánika 1,977 01 Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta

 

vyhlasuje

v zmysle §4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z. z. - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s §5 zákona č. 552/2003 Z. z. - Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie

 riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Pionierska 2

so sídlom Pionierska 2, 977 01 Brezno

 a termínom nástupu  od 1.9.2022

 

Uchádzač na riaditeľa školy v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. musí spĺňať predpoklady podľa osobitného predpisu § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Požadované predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov pre daný typ a druh školy podľa zákona

č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec podľa § 39 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z. z.
 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z
 • zdravotná spôsobilosť § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • ovládanie štátneho jazyka § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu §3 ods. 1 zákon č. 552/2003 Z. z.
 • znalosť a orientácia v školskej legislatíve, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný životopis
 • doklady alebo overené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov

(vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom odbore)

 • doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe
 • koncepciu rozvoja základnej školy podľa §4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z.
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca
 • doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka alebo maturitné vysvedčenie s maturitnou skúškou zo štátneho jazyka (slovenského) alebo vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške zo štátneho (slovenského) jazyka
 • čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním (kópie získaných certifikátov, atestácii, kvalifikačnej skúšky a pod.)
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

 

Požadované doklady je uchádzač povinný doručiť

- priamo do podateľne Mestského úradu Brezno alebo

- poštou na adresu Mesto Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

v termíne do  29.4.2022 15.00 hod.  v uzatvorenej obálke.

Obálku označte: „NEOTVÁRAŤ - VÝBEROVÉ KONANIE ZŠ S MŠ PIONIERSKA2 “. K výberovému konaniu budú prizvaní najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne.

 

Bližšie informácie poskytne:

Ing. Monika Auxtová 048/6306223, monika.auxtova@brezno.sk

Mgr. Marta Paučová 048/6306290, marta.paucova@brezno.sk

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív