Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Informácia o spôsobe vybavenia - Betonárka

Zverejnené: 17.07.2017

Vec

Informácia o spôsobe vybavenia „ Petície občanov mesta Brezna proti vybudovanie betonárky v Brezne, časti zadné Hálny“

 

Mesto Brezno ako orgán verejnej moci v zmysle § 1, ods. 2 písm.  b/ zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov prijalo písomnosť s názvom „Petícia proti vybudovaniu betonárky v Brezne, časti Zadné Hálny“,  ktorá bola mestu Brezno doručená 07.06.2017 a zaevidovaná pod ev, č. petícia P-02/20167

 

Mesto Brezno podanú petíciu riešilo nasledovne:

  • vykonalo šetrenie priamo na tvare miesta ako aj na stavebnom úrade. Zároveň do spisu bolo zabezpečené stanovisko architektky mesta. V dňoch 1.6., 2.6 a 5.6. 2017 boli na podnet Mestskej polície vykonané šetrenia (obhliadka a fotodokumentácia) na mieste. Dňa 16.6.2017 bol vykonaný Štátny stavebný dohľad (ŠSD) za účasti náčelníka mestskej polície a splnomocneného zástupcu stavebníka Ing. Hanuštiaka.
  • Stavebný úrad bude ďalej konať v zmysle §88a stavebného zákona – dodatočné povolenie stavby, keďže na miestnej obhliadke bolo skonštatované, že čiastočne zmontovaná konštrukcia je v zmysle stavebného zákona stavbou. Návrh na vydanie územného rozhodnutia o využití územia na umiestnenie dočasnej betonárky bol po výkone ŠSD zamietnutý rozhodnutím č.MsÚ-2017/3805-04 zo dňa 4.7.2017.
  • pripravuje výzvu vo veci dodatočného povolenia stavby- Dočasná betonáreň, do ktorého budú prenesené požiadavky v zmysle vyjadrenia za územný plán mesta.
  • porušenie stavebného zákona bude so stavebníkom riešené v zmysle § 106 odst. 3 písm.b ako správny delikt.

 

Písomné oznámenie o vybavení petície bolo zaslané jej podávateľovi listom zo dňa 13.7.2017.

 

           

 

                                                                                 

                                                                                     Mgr. Martin Juhaniak v.r.

          prednosta MsÚ