Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA BREZNO

Zverejnené: 25.02.2022

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno v súlade s § 18a a § 30f zákona 369/1990 zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 26/2022 zo dňa 24.02.2022


V Y H L A S U J E


voľbu Hlavného kontrolóra mesta Brezno na deň 06. apríla 2022, voľba sa uskutoční v rámci
programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva verejným hlasovaním poslancov Mestského
zastupiteľstva.

1.
Kvalifikačné a ďalšie predpoklady podľa §18a zákona 369/1990 Zb. o obecnom
z
riadení v znení neskorších predpisov a §3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
v
erejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktoré musí spĺňať kandidát na hlavného
kontrolóra
:
    - minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie,
    - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
    - bezúhonnosť.
2. Náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra:

a)
osobné údaje kandidáta - meno, priezvisko (rodné meno), akademický titul, rodné číslo,
bydlisko, kontaktný údaj (telefónne číslo, alebo iný kontakt pre styk s úradom),

b)
súhlas so spracovaním osobných údajov kandidáta v súlade s čl. 6, bod.1, písm. a)
Nariadenia eur
ópskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania

voľby hlavného kontrolóra; písomný súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas
poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, dobu platnosti
súhlasu a podmienky jeho odvolania; súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného

podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný;

c)
údaj kandidáta o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou
príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,

d)
profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície,
e)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f)
písomnú informáciu o tom, či kandidát ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva
inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

g)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods.4 písm. a) zákona č.
330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3.
Termín, miesto a spôsob odovzdania prihlášok:
    -
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t.j. do 23.03.2022 vrátane
    -
písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti odovzdať do
podateľne Mestského úradu v
Brezne, Námestie M. R. Štefánika 1, Brezno 977 01
alebo podať na poštovú prepravu s
adresou príjemcu Mestský úrad v Brezne,
Námestie M. R. Štefánika 1, Brezno 977 01 (rozhodujúci je dátum prevzatia podania

n
a podateľni Mestského úradu v Brezne alebo dátum podania zásielky na poštovú
prepravu)

    -
zalepenú obálku je potrebné označiť „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ!"
4. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra - plný pracovný úväzok

5. Začiatok funkčného obdobia – deň nástupu do práce - 07. apríla 2022 v súlade s §30f
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Primátor mesta s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom mesta uzavrie pracovnú
zmluvu dňa 07.04.2022.

 

JUDr. Tomáš Abel PhD., v.r.
Primátor mesta Brezno

 

Súbory na stiahnutie