Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Sestra v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári  „Boženka“

Zverejnené: 12.11.2021

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Sestra v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári  „Boženka“

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01.01.2022

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dĺžky odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálna základná zložka mzdy je 796 € eur.

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod MsÚ Brezno, Odbor starostlivosti o obyvateľa  ako Zariadenie pre seniorov a denný stacionár „Boženka“.

Informácie o pracovnom mieste

 • Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti prijímateľom sociálnej služby v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí a zručností, štandardmi a diagnózou samostatne, na základe ordinácie lekára alebo v spolupráci s lekárom.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra
 • alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo
 • alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo
 • alebo splnenie podmienok v zmysle §78 ods.3 Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z.

 

 

Požiadavky:

 • odborná prax v odbore výhodou
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • občianska bezúhonnosť
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • spoľahlivosť
 • ochota pomáhať
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • tímová práca
 • samostatnosť
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ochota vzdelávať sa

 

Ďalšie kritériá

 • Práca na počítači pokročilá (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet)

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 26.novembra 2021 s označením „Sestra pre ZPS a DS“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce sestry
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas uchádzača s použitím a spracovaním osobných údajov
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov

Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

PhDr. Janka Lemberková , tel. 048/63 06 240, janka.lemberkova@brezno.sk

 

V Brezne, 12.11.2021