Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Vedúca sestra v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“

Zverejnené: 25.10.2021

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

 

Vedúca sestra v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári  „Boženka“

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  10.12.2021

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dĺžky odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálna základná zložka mzdy je od 800 eur.

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené na odbore Zariadenie pre seniorov a denný stacionár „Boženka“.

Informácie o pracovnom mieste

 • Organizačné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie poskytovania opatrovateľskej služby vrátane koordinovania a odborného riadenia zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu v zariadení sociálnych služieb
 • samostatná odborná práca pri poskytovaní odbornej ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu a realizácia odborných ošetrovateľských výkonov v zariadení sociálnych služieb.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra
 • alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo
 • alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo.

 

Požiadavky:

 • minimálne 3 roky praxe v odbore
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • občianska bezúhonnosť
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • organizovanie a plánovanie práce
 • rozhodovanie
 • tímová práca
 • samostatnosť
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ochota vzdelávať sa

 

Ďalšie kritériá

 • Práca na počítači pokročilá (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet)

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno                           alebo do podateľne úradu v termíne do 31. októbra 2021 s označením „Vedúca sestra pre ZPS a DS“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce referenta
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov spojených s prezentáciou koncepcie  rozvoja zdravotného úseku

Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

PhDr. Janka Lemberková , tel. 048/63 06 240, janka.lemberkova@brezno.sk

 

V Brezne, 18.10.2021