Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho odboru životného prostredia a stavebného poriadku

Zverejnené: 03.03.2017

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta

 

vyhlasuje

 

v zmysle ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie

vedúceho odboru životného prostredia a stavebného poriadku

 

Uchádzač o vyššie uvedenú funkciu musí spĺňať:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • prax min. 10 rokov v oblasti životného prostredia a stavebného poriadku
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je uchádzač povinný predložiť:

  • kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
  • výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • potvrdenie od lekára, že je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie vedúceho odboru životného prostredia a stavebného poriadku
  • čestné vyhlásenie, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
  • štrukturovaný životopis

Vyššie uvedené doklady je uchádzač povinný predložiť SPOLU so žiadosťou o účasť na výberovom konaní a tel. kontaktom na seba v termíne do 24. marca 2017 do podateľne Mestského úradu Brezno alebo poštou na adresu Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno s označením „výberové konanie odbor ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A STAVEBNÉHO PORIADKU- Neotvárať“.

V prípade tohto výberového konania nie je možné zaslať žiadosť s dokladmi faxom alebo e-mailom.

 

Bližšie informácie poskytne:

Mgr. Martin Juhaniak, prednosta MsÚ 048/6306220, martin.juhaniak@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, personalista 048/6306223, monika.auxtova@brezno.sk

 

V Brezne, 03. marca 2017

 

                                                                                               JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                                                   primátor mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív