Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU, NÁJOMU, ZAŤAŽENIA, ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

Zverejnené: 14.06.2021

Mesto   Brezno,  zastúpené    JUDr. Tomášom   Abelom,  PhD., primátorom      mesta,   týmto      

zverejňuje zámer :   

 

1/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

-  pozemok  - novovytvorená parcela reg. C-KN č. 6159/79, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 180 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 50855719-036/2021, ktorý vyhotovil Ing. Ján Fusek – geodetické práce, IČO : 50855719, miesto podnikania : SNP 658/130,  976 66   Polomka,   odčlenením   od pozemku  -  parcela  reg. C-KN  č. 6159/48, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie , o  výmere  790 m2,  v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 5804 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

-  pozemok  - novovytvorená parcela reg. C-KN č. 6159/80, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 25 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 50855719-036/2021, ktorý vyhotovil Ing. Ján Fusek – geodetické práce, IČO : 50855719, miesto podnikania : SNP 658/130,  976 66   Polomka,   odčlenením   od pozemku  -  parcela  reg. C-KN  č. 6159/48, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie , o  výmere  790 m2,  v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 5804 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

obe do vlastníctva : Roman Medveď, ŠLN  1229/3,  977 01   Brezno,  

 

 

2/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

-  pozemok  - parcela  reg. C-KN  č. 7979/5, druh pozemku : lesný pozemok, o  výmere  118 m2,  v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1

 

do vlastníctva : Miroslav Černák, Bernolákova 1787/29,  941 06 Komjatice  

 

 

 

 

V Brezne  dňa 14. 06. 2021                                   

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

 primátor mesta