Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

Zverejnené: 11.05.2021

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

 

zverejňuje zámer

 

 previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

  • pozemok v k. ú. Brezno, Ul. Rázusova:

 

novovytvorená parcela reg. C-KN č. 3679/2 o výmere 66 m2, oddelená  geometrickým plánom  od parc. reg. E-KN č. 16144/1- ostatné plochy o výmere 2644 m2, evidovanej v katastri nehnuteľností  na LV č. 5804,  k. ú. Brezno,  v podiele 1/1 pre vlastníka Mesto Brezno (grafická príloha č.1)

 

do  bezpodielového spoluvlastníctva manželov:

 

Ing. Daniel Pinka a Mgr. Katarína Pinková,  bytom Štúrova 31, 977 01  Brezno.

 

 

  • pozemok v k. ú. Brezno, miestna časť Podkoreňová:

 

novovytvorená parcela reg. C-KN    4554/73  o výmere 67 m2, oddelená  od parc. reg. E-KN č. 4165/2 - orná pôda o výmere 120 m2, evidovanej v katastri nehnuteľností  na LV č. 5804,  k. ú. Brezno,  v podiele 1/1 pre vlastníka Mesto Brezno (grafická príloha č. 2),

 

do vlastníctva:    LATERE, s.r.o , IČO: 44 334 419,

                           sídlo: Podkoreňová 3953/53B, 977 01  Brezno                             

 

 

V  Brezne  dňa  11.05.2021                               

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta, v. r.

 priloha-c.-2  doc - textový dokument  1.57 MB

 priloha-c.1  doc - textový dokument  1.09 MB