Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU,NÁJOMU, ZAŤAŽENIA, ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

Zverejnené: 30.03.2021

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta, týmto

zverejňuje zámer :   

 

1/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

pozemok  v k. ú. Brezno

 - novovytvorená parcela reg. C-KN  č. 8097/58, o výmere 277 m², druh pozemku: ostatná plocha, vytvorená Geometrickým plánom č. 44563116-010/2021 zo dňa 08.02.2021, vyhotoveným spoločnosťou SGS Brezno, s.r.o., so sídlom : Lichardova 29, 977 01  Brezno, IČO: 44566116, oddelením od pozemku – parcela reg. C-KN č. 8097/1, o výmere 1046049 m², druh pozemku:  lesný pozemok, v  k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351  v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

do vlastníctva : Ing. Mareka Brižeka, bytom : 

 

 

2/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

pozemky v k. ú. Brezno

 • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 6/74, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 8 m2,
 • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 6/75, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 3 m2,
 • novovytvorená parcela reg. C-KN č.  6/76, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 m2,

 

všetky vytvorené geometrickým plánom č. 44563116-086/2019,ktorý vyhotovila spoločnosť SGS Brezno, s.r.o., IČO : 44563116,  so sídlom : Lichardova  29,  977 01 Brezno, odčlenením   od pozemku  -  parcela  reg. C-KN  č. 6/1, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o  výmere  27530 m2,  evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

 

 • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 237/5, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 20 m2,

 

vytvorená geometrickým plánom č. 44563116-086/2019,ktorý vyhotovila spoločnosť SGS Brezno, s.r.o., IČO : 44563116,  so sídlom : Lichardova  29,  977 01 Brezno, odčlenením   od pozemku  -  parcela  reg. C-KN  č. 237, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o  výmere  581 m2,  evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1,

 

do vlastníctva :  Ing. Emil Lukáč a Drahomíra Lukáčová, Emil Lukáč, Ing. Drahomíra Kvietková, PhD.,  Ing. Emil Lukáč

 

 

3/ zameniť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

pozemky v k. ú. Brezno

 • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 237/2, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1 m2,
 • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 237/3, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 3 m2,
 • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 237/4, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 m2,

 

všetky vytvorené geometrickým plánom č. 44563116-086/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť SGS Brezno, s.r.o., IČO : 44563116,  so sídlom : Lichardova  29,  977 01 Brezno, odčlenením   od pozemku  -  parcela  reg. C-KN  č. 237, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o  výmere  581 m2,  evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1,

 

za pozemok:

 

v k. ú. Brezno - parcela reg. C-KN č. 15/1, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 8 m2, evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 1644 v prospech podielových spoluvlastníkov : Ing. Emil Lukáč a Drahomíra Lukáčová, Emil Lukáč, Ing. Drahomíra Kvietková, PhD.,  Ing. Emil Lukáč

 

 

4/  prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

 • časť nebytového priestoru o výmere podlahovej plochy 90,87 m², vymedzeného ako miestnosť č. 209, na druhom nadzemnom podlaží v objekte : stavba - TRIBÚNA ŠPORT. ŠTAD.  súpisné číslo 1221, orientačné číslo 1, postavenej  na parcele reg. C – KN č. 692/1, nachádzajúcej sa  na Ulici Fraňa Kráľa, v kat. území Brezno, obec Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno,  Katastrálnym odborom  na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

pre nájomcu : obchodná spoločnosť  DVcom  s.r.o, IČO: 36 676 616, so sídlom : M.R. Štefánika 20/15, Brezno,

 

5/  prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

 • časť nebytového priestoru o výmere podlahovej plochy 40,80 m², vymedzeného ako miestnosť č. 231, na druhom nadzemnom podlaží v objekte : stavba – zimný štadión,  súpisné číslo 2157, orientačné číslo 34, postavenej  na parcelách   C – KN č. 689/14 a 689/15, nachádzajúcej sa  na Ulici ŠLN, v kat. území Brezno, obec Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno,  Katastrálnym odborom  na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

pre nájomcu : Miroslav Balcar, IČO: 33 923 981,  miesto podnikania : Fraňa Kráľa č. 4, 977 01 Brezno, 

 

 

6/  prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

 • časť nebytového priestoru o výmere podlahovej plochy 265 m², vymedzeného ako miestnosti č. 249-256, časť nebytového priestoru o výmere podlahovej plochy 12 m², vymedzeného ako miestnosť č. 216, časť nebytového priestoru o výmere podlahovej plochy 18 m², vymedzeného ako miestnosť č. 213, všetky na druhom nadzemnom podlaží  v objekte : stavba – zimný štadión,  súpisné číslo 2157, orientačné číslo 34, postavenej  na parcelách   C – KN č. 689/14 a 689/15, nachádzajúcej sa  na Ulici ŠLN, v kat. území Brezno, obec Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno,  Katastrálnym odborom  na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 • pozemky v k. ú. Brezno
 • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 689/21, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 70 m2,
 • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 689/22, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 49 m2,

 

obe  vytvorené geometrickým plánom č. 00634808-111/2021, ktorý vyhotovila spoločnosť Siman a Jorčík spol. s r.o., IČO : 00634808,  so sídlom : Židlovo 3,  977 01 Brezno, dňa 18.03.2021, odčlenením   od pozemku  -  parcela  reg. C-KN  č. 689/3, druh pozemku : ostatná plocha, o  výmere  3856 m2,  evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 

 • letná terasa o výmere podlahovej plochy 119 m2, umiestnená na pozemkoch : novovytvorená parcela reg. C-KN č. 689/21 a novovytvorená parcela reg. C-KN č. 689/22,

 

pre nájomcu :  Maroš Živčák, IČO: 46251081, miesto podnikania :  Lúčna 4019/25A,  977 03  Brezno,

 

 

V  Brezne dňa 29.03. 2021      

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,v. r.

primátor mesta