Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

ZVEREJNENIE ZÁMERU ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

Zverejnené: 30.03.2021

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

 

zverejňuje zámer

 

Zameniť nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

 

 Pozemok v k. ú. Brezno, Ul. L. Novomeského

          

  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 687/219 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2,  oddelená  geometrickým plánom č. 00634808-021/2021,  od parc. reg. C-KN č. 687/207, evidovanej v katastri nehnuteľností  na LV č. 14225, k. ú. Brezno,  v podiele 1/1 pre  vlastníka:

 

DSK Real, s.r.o, Agátova 3406/7A, 841 01 Bratislava, IČO: 52 086 364

 

   za pozemky:

 

  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 695/30 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 357 m2
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 695/31 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2,  
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 687/220 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2, všetky oddelené geometrickým plánom č. 00634808-021/2021,  od parciel   C-KN  č. 687/1,  č. 687/184, č.  687/206, č. 695/24,  nehnuteľnosti evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 2351  v podiele 1/1 pre vlastníka:

 

Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno, IČO: 00 313 319

 

V  Brezne  dňa  30.03.2021                               

                                               

JUDr. Tomáš Abel, PhD., v.r.

primátor mesta,