Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- rodičovský asistent

Zverejnené: 05.02.2021

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste


V zmysle §11a zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno
Kategória voľného pracovného miesta: rodičovský asistent (RA) v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.


Predpoklady: neustanovujú sa kvalifikačné predpoklady, resp. požiadavky na dosiahnuté vzdelanie, gramotnosť je podmienkou.
Osobnostné predpoklady: priateľskosť k deťom, prirodzená autorita v rómskej komunite, dobré vzťahy s rodinami.

Kvalifikačné požiadavky stanovené MV SR/ ÚSVRK, ktoré je potrebné aplikovať v procese obsadzovania pracovnej pozície: ovládanie materinského jazyka detí z MRK


Predpokladaný termín nástupu: marec 2021
Pracovný pomer na dobu: určitú


Platové podmienky: platová trieda 01 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklady o ukončenom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- v prípade úspešnosti vo Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.


Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 18.02.2021 do 12:00 na adresu:
Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno. Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.


Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Mestský úrad. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.


Ústny pohovor sa uskutoční dňa 19.02.2021 v čase od 14:00 hod v zasadačke č. 2, Mestského úradu v Brezne, Nám. gen. M.R.Štefánika 2, Brezno, 1.posch.. Účastník pohovoru sa musí preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19.


Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto.

 

Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

Súbory na stiahnutie