Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

ZVEREJNENIE ZÁMERU NÁJMU, VÝPOŽIČKY, ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

Zverejnené: 02.02.2021

ZVEREJNENIE ZÁMERU  NÁJMU,  VÝPOŽičky,  ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

 

 

Mesto   Brezno,  zastúpené    JUDr. Tomášom   Abelom,  PhD., primátorom     mesta,   týmto      

zverejňuje zámer :   

 

 

1/  prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

  • pozemok, parc. reg. C-KN č. 5971/1 – trvalé trávne porasty o výmere 6 598 m2,

v k. ú. Brezno, vedený Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na LV č. 5804 pre Mesto Brezno v celosti,

 

pre nájomcu:   Zväz kynológov Brezno Procyon, so sídlom Mlynská 2872/33,

974 09 Banská Bystrica, IČO: 53 367 529

 

  • stavba – Sklad propán-bután, č. súp. 2266, č. or. 29, postavená na pozemku, parc. reg. C-KN č. 694/1- zastavaná plocha a nádvoria o výmere  273 m2 v k. ú. Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na LV č. 2351 pre Mesto Brezno v celosti

                  

   pre nájomcu:  Breznianske centrum, s.r.o, so sídlom Podkoreňová 3669/E,

   977 01 Brezno, IČO:  51 226 268

 

 

2/ vypožičať (alternatívne prenajať) nehnuteľný majetok mesta primerane s použitím spôsobu podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

  • stavba – kolkáreň, č. súp. 137, č. or. 6, pozemky: parc. reg. C-KN č. 1608/5 - zastavaná plocha a nádvoria o výmere 274 m2 , reg. C-KN č. 1609/1- záhrada o výmere 1632 m2, parc. reg. C-KN č. 1608/4 - zastavaná plocha a nádvoria o výmere 41 m2, v k. ú. Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na LV č. 2351 pre Mesto Brezno v celosti,

                  

 pre vypožičiavateľa/nájomcu:

 Lukostrelecký klub Route 66, so sídlom Laskomerského 1122/18,  977 01 Brezno

 IČO:  50 529 081

 

 

3/ zameniť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

  • pozemky v k. ú. Brezno
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 237/2, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1 m2,
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 237/3, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 3 m2,
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 237/4, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 m2,

 

všetky vytvorené geometrickým plánom č. 44563116-086/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť SGS Brezno, s.r.o., IČO : 44563116,  so sídlom : Lichardova  29,  977 01 Brezno, odčlenením   od pozemku  -  parcela  reg. C-KN  č. 237, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o  výmere  581 m2,  evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1,

 

za pozemok:

 

v k. ú. Brezno - parcela reg. C-KN č. 15/1, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 8 m2, evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 1644 v prospech podielových spoluvlastníkov : Ing. Emil Lukáč a Drahomíra Lukáčová, Emil Lukáč, Ing. Drahomíra Kvietková, PhD.,  Ing. Emil Lukáč

 

 

4/  zameniť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

  • pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 00634808-435/2019, ktorý  vyhotovila spoločnosť Siman a Jorčík spol. s. r.o. IČO : 00634808,  so sídlom : Židlovo 3,  977 01 Brezno

 

Predmetom zámeny sú pozemky vo vlastníctve mesta Brezna a pozemky v bezpodielovom spoluvlastníctve Eleny Tököliovej  a Ing. Pavla Tököliho, Krátka 1801/4, Brezno

 

 

V Brezne  dňa 02.02. 2021                                       

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

primátor mesta

 

 priloha-c.-11  PDF - dokument  145.79 kB

 priloha-c.-21  PDF - dokument  127.75 kB