Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejšie návrhy na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj pozemkov v lokalite Vagnár, k. ú. Brezno

Zverejnené: 12.01.2021

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

 

obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejšie návrhy na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj pozemkov v lokalite Vagnár, k. ú. Brezno   

 

Predmet súťaže:

 

pozemky, parc. reg.  C-KN:

 • č. 5725/11, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  795  m2                                                          
 • č. 5725/12, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  800  m2                                                                                       
 • č. 5725/13, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  800  m2                                                                                          
 • č. 5725/14, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  799  m2   
 • č. 5725/15, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 1025 m2                                                                                                       
 • č. 5725/16, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere   702 m2   

                                                           

evidované v katastri nehnuteľností  na Okresnom úrade Brezno, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 5804, k. ú. Brezno, v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Podmienky súťaže

 • Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Brezno a webovom sídle mesta Brezno www.brezno.sk. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v regionálnej tlači. Tieto súťažné podmienky boli schválené uznesením MsZ mesta Brezno č. 204/2020 zo dňa 15.12.2020;
 • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a právnické osoby.
 • vyhlasovateľ súťaže upozorňuje, že predmet súťaže - pozemok C-KN č. 5724/15,  je zaťažený právami tretej osoby (vyhlasovateľ súťaže má založený právny vzťah s treťou  osobami Zmluvou o zriadení vecného bremena č. 860/2019-OPM-I-ZVB, zapísanou v katastri nehnuteľností)

 

Osoby vylúčené zo súťaže:

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní podmienok súťaže, ďalej bližšie podľa § 18 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna.

A/  Využitie  nehnuteľností

 1. I) Zhodnotenie súladu s ÚPN mesta: Podľa ÚPN mesta Brezna, schválený mestským zastupiteľstvom mesta Brezno dňa 14.12.2001 a to schválením Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna VZN č. 065, uzn. č. 134/2001/II. s účinnosťou od 01.01.2002 v znení neskorších doplnkov sa predmetné pozemky v lokalite Vagnár - Košarisko, v k.ú. Brezno, nachádzajú mimo zastavaného územia obce, ktoré územný plán mesta radí k sektoru V. Vagnár s funkciou Prírodného územia s dominujúcou rekreačnou funkciou:

- slúži ako prímestská rekreačná zóna pre poldennú a celodennú rekreáciu obyvateľov mesta a blízkeho okolia /výchádzky, turistika, cykloturistika, piknikové miesta, vyhliadky, sánkovanie, lyžovanie a pod./.

Hospodárske využívanie územia je podriadené rekreačnému využitiu /obmedzené použitie chemických prostriedkov, pasenie dobytka, hnojenie, hospodárska činnosť v lesoch a pod./ Podmienky využitia územia je potrebné zakotviť a schváliť v štatúte prímestskej rekreačnej zóny.

Vhodné objekty – objekty základnej rekreačnej a športovej vybavenosti – objekty
pre občerstvenie, požičovne športových potrieb, prístrešky, sánkarska dráha, cykloturistické trate, cyklo-trialová dráha a pod.

Pre charakter uvedeného, zámer predaja pozemkov za účelom výstavby rekreačných objektov, je v súlade z dokumentáciou ÚPN mesta.

Upozorňujeme na niekoľko obmedzujúcich podmienok a požadovaných skutočností:

 

 1. K územie vedie nespevnená komunikácia.
 2. Územie nie je vybavené inžinierskymi sieťami.

 

B/ Návrh do súťaže

 • predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne doručením do podateľne Mestského úradu v Brezne na adresu:

            Mesto Brezno - Mestský úrad Brezno, odbor právny a majetkový, 

            Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

           s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa/trvalý pobyt resp. sídlo

           spoločnosti/miesto podnikania) na obálke,

 • súťažné návrhy uchádzači predkladajú tak, že predmetom jedného súťažného návrhu môže byť len jeden pozemok, pričom predkladatelia môžu podať aj viac súťažných návrhov na rôzne pozemky, ktoré sú predmetom tejto súťaže, ale každý súťažný návrh musí byť podaný v osobitnej obálke (t. j. ak podáva navrhovateľ napr. tri súťažné návrhy na tri pozemky, doručí tri zalepené a označené obálky),
 • ak predkladateľ podá viac súťažných návrhov na rôzne pozemky ktoré sú predmetom tejto súťaže, označí prioritu súťažných návrhov (prvý súťažný návrh, druhý súťažný návrh...); z toho dôvodu, že ak neuspeje s prvým súťažným návrhom, môže uspieť v poradí s druhým, prípadne tretím, alebo štvrtým návrhom...  (napr. navrhovateľ podá prvý súťažný návrh na pozemok č. 1, kde nebude úspešný, lebo ním navrhnutá cena nebude najvyššia. Vtedy bude komisia hodnotiť jeho druhý súťažný návrh (napr. pozemok č. 2). Ak ani tu nebude jeho návrh víťazný, bude komisia hodnotiť jeho tretí súťažný návrh (napr. pozemok č. 3), atď... Ak bude víťazný hneď prvý súťažný návrh navrhovateľa (t. j. ktorý navrhovateľ označil podľa svojich priorít ako prvý), na ostatné návrhy sa už nebude prihliadať
 • ak podá predkladateľ viac súťažných návrhov na ten istý pozemok, budú všetky jeho súťažné návrhy zo súťaže vylúčené
 • súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do 10.02.2021 do 14.00
 • obálku viditeľne označiť textom: „Neotvárať SÚŤAŽ – pozemky Vagnár“; ponuky budú vyhodnotené komisiou na otváranie obálok do piatich pracovných dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,
 • súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky, ktorú si možno stiahnuť z internetovej stránky www.brezno.sk, alebo si ho možno osobne prevziať v úradných hodinách v podateľni Mestského úradu  v Brezne alebo v kancelárii č.dv. 25, I. posch.;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky (meno, priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a pod.), uviesť bankové spojenie – IBAN, telefónne číslo, príp. mailovú adresu;
 • povinnosť uchádzača -právnická osoba je predložiť aktuálny výpis (resp. overená kópia ) z obchodného registra, resp. iného registra, nie starší ako 3 mesiace; riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, uviesť sídlo a IČO, uviesť osobu oprávnenú konať za právnickú osobu -titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie -IBAN, telefónne číslo príp. mailovú adresu;
 • k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči mestu Brezno a ani organizáciám zriadeným mestom a vyplnené tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“, zverejnené na brezno.sk
 • pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí majú voči Mestu Brezno a jeho príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ako aj k spoločnostiam s väčšinovou účasťou ku dňu podania ponuky akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako nevymožiteľný.

 

 

C/ Stanovenie minimálnej ceny

Minimálna kúpna cena pre jednotlivé pozemky, požadovaná vyhlasovateľom, je  35.- eur/m².

 

 

D/ Ďalšie povinnosti uchádzača pri predkladaní návrhov

 • uchádzač je povinný uviesť účel, na ktorý chce nehnuteľnosť používať a ktorý musí byť v súlade s ÚPN mesta ( podľa časti A/ týchto podmienok)
 • uchádzač je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške  500,00 eur  (slovom päťsto eur), s povinnosťou uviesť variabilný symbol (uchádzač - právnická osoba uvedie IČO, fyzická osoba uvedie rodné číslo) a to na bankový účet mesta Brezno, číslo účtu : 2002795045/5600,  IBAN : SK34 5600 0000 0020 0279 5045 vedený v peňažnom ústave Prima banka Slovensko, a. s. najneskôr v posledný deň lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov;
 • doklad preukazujúci úhradu finančnej zábezpeky musí byť priložený k súťažnému návrhu (výpis z bankového účtu – internetbanking, kópia dokladu o vklade na bankový účet a pod.)
 • finančná zábezpeka bude víťaznému uchádzačovi započítaná do celkovej kúpnej ceny,
 • finančná zábezpeka bude tým navrhovateľom, ktorí nesplnili podmienky ako aj neúspešným navrhovateľom súťaže vrátená do 30 pracovných dní odo dňa zasadnutia komisie na vyhodnotenie  súťažných ponúk,
 • celá zložená finančná zábezpeka spolu s príslušenstvom prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak úspešný uchádzač neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, pričom momentom prepadnutia zábezpeky vyhlasovateľ súťaže nie je viazaný predloženou ponukou uchádzača, ktorému prepadla predložená zábezpeka a vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy s uchádzačom v poradí nasledujúcom, podľa kritéria uvedeného v bode E.

 

E/ Kritéria hodnotenia predložených návrhov

 • jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššie ponúknutá kúpna cena predložená navrhovateľom za nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom predaja podľa týchto súťažných podmienok;
 • najvyššej ponúknutej cene za nehnuteľnosť bude pridelené poradie č.1, ďalšej v poradí ako druhej najvýhodnejšej poradie č.2 atď. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť, rozhodne skorší termín podania návrhu;

 

F/ Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 • podmieňuje akceptáciu predaja nehnuteľností podľa vyhlásených podmienok primátorom mesta, na základe vyhodnotenia návrhov komisiou zriadenou podľa príslušných ustanovení Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno;
 • požaduje, aby úspešný uchádzač do 30 dní od doručenia písomného akceptovania ponuky uzatvoril kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom;
 • požaduje, aby úspešný uchádzač uhradil kúpnu cenu do 15 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy, inak si vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy,
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje kúpiť predmet súťaže v stave v akom sa nachádza ku dňu podpisu kúpnej zmluvy;
 • vyhlasovateľ podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po uhradení celej kúpnej ceny;
 • správne poplatky spojené s návrhom na vklad znáša v plnom rozsahu navrhovateľ- kupujúci;
 • vyhlasovateľ si vyhradzuje predkupné právo v prípade ak by úspešný uchádzač vysúťažený pozemok predával
 • kúpna zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa.

 

G/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

 • aby úspešný uchádzač uzatvoril kúpnu zmluvu v lehote do 30 dní od doručenia písomnej akceptácie ponuky primátorom mesta,
 • v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy môže vyhlasovateľ predmet súťaže ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom pri vyhodnotení predložených ponúk alebo súťaž ukončiť ako neúspešnú, a to aj v prípade, že bol predložený a vybratý len jeden súťažný návrh a nedôjde na strane navrhovateľa k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v požadovanej lehote;
 • odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy;
 • vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu, a to aj po predložení súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže;
 • zmena podmienok súťaže sa môže vykonať spôsobom a prostriedkami tak, ako bola obchodná verejná súťaž vyhlásená (úradná tabuľa a internetová stránka mesta Brezna).

 

H/ Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže

 • navrhovateľ víťaznej ponuky /víťazných ponúk/ bude o výbere ponuky informovaný do 10 pracovných dní od vyhodnotenia súťažných návrhov súťažnou komisiou;
 • vyhlasovateľ zároveň uverejní informáciu o víťazovi /víťazoch/ obchodnej verejnej súťaže alebo o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo o zrušení obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene podmienok obchodnej verejnej súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietajú, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s vybraným uchádzačom. Od tohto okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo vzťahu k neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili podmienky súťaže, že ich návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk). Vo vzťahu k týmto účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;

 

I/ Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 • uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej verejnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu obchodnej verejnej súťaže obsahom zamýšľanej zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá a uverejnenými podmienkami;
 • účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že ich návrhy sa odmietli
 • jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
 • zasadnutia komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov je prístupné verejnosti, ako aj účastníkom súťaže, s prihliadnutím na kapacitu miestnosti, kde sa výsledky súťaže budú vyhodnocovať;
 • na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
 • návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných návrhov;
 • vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;
 • do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti podľa podmienok pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;
 • osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný alebo nesplnil podmienky súťaže a bol vylúčený,
 • materiály predložené v ponuke sa navrhovateľom nevracajú

 

 

J/ Podávanie informácii

Bližšie informácie Vám  môžu byť  poskytnuté na Mestskom úrade Brezno, odbor právny a majetkový (kanc. č. 25, I. posch.), telefonicky na č.: 048 6306215 alebo e-mailom na adrese iveta.biela@brezno.sk

 

 

Brezno  12.01.2021                                                              

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta, v. r.

 

 suhlas-osobne-udaje1  doc - textový dokument  13.53 kB

 zavazna-ponuka-fo  doc - textový dokument  63.82 kB

 zavazna-ponuka-po1  doc - textový dokument  32.26 kB