Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku

Zverejnené: 07.06.2017

NÁJOM, ZAŤAŽENIE A PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta zverejňuje zámer:

 

 

Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

 

Pozemky v Brezne:

zámena parciel C-KN 8383 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 360 m2 ,vedenej  na LV 6844, ktoré sú súčasťou chodníka na ul. ČSA, za parcelu E-KN 16170/3 - ostatné plochy, o výmere 284 m2 ,v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná na LV č. 5804 v prospech mesta Brezno,

do podielového spoluvlastníctva Eleny Tököliovej  a Ing. Pavla Tököliho

 

Pozemky v Brezne:

odkúpenie parc. reg C-KN 782 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno,

do vlastníctva Júliusa Prasličku

 

Pozemky v Pohronskej Polhore:

odkúpenie časti pozemku o výmere cca 344 m2  , ktorá bude odčlenená z parcely reg. E-KN č. 17238/101 – lesné pozemky o výmere 35 265 m2 v k. ú. Pohronská Polhora, obec Pohronská Polhora evidovaná Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na LV č. 1818 v prospech mesta Brezno.

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Holčíkovcov

 

Pozemky v Pohronskej Polhore:

odkúpenie parciel reg. C č. 672/3 záhr. o výmere 87 m2, parcela reg. C č. 676 záhrada o výmere 89 m2, parcela reg. C č. 673/2 zast. pl. o výmere 134 m2, parcela reg. C č. 673/1 zast. pl. o výmere 118 m2 a parcela reg. C č. 674 záhrada o výmere 254 m2 v celosti, ktoré sú zapísané v k. ú. Pohronská Polhora, obec Pohronská Polhora evidované Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na na LV č. 1818 pod B 1 ako parcela E-KN 17260 t. t. p. o výmere 687 m2 v celosti na Mesto Brezno

do vlastníctva Márie Boháčikovej

 

Pozemky na Nálepkovej ulici v Brezne

novovytvorená parcela reg. C-KN č. 912/51 – ostatné plochy, o výmere  16 m2 a novovytvorená parcela reg. C-KN č. 912/52 – ostatné plochy, o výmere  52 m2 obe vytvorené geometrickým plánom č. 00634808-200/2017, vyhotoveným spoločnosťou Siman a Jorčík, spol. s r.o.  odčlenením od parcely reg. C-KN č. 912/1 -  ostatné plochy  o celkovej výmere 22 254  m2,  k. ú. Brezno, evidovanej v katastri nehnuteľností  na LV č. 2351 v prospech Márii Palovčíkovej

 

Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

  • časť z parcely C-KN 693/8 - zast.pl. a nádvoria o výmere 957 m2, LV 2351, k. ú. Brezno, plocha o výmere cca  500 m2

 

Nájomca:   Tankomat Invest, a. s., sídlo: Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 36 809 799

 

 

Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

Pozemok na Moyzesovej ulici v Brezne

 – časť parcely reg. C-KN č. 249/1 o výmere 250 m², v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno  Ing. arch. Pavlovi Kupcovi a Mgr. Zuzane Kupcovej.

 

 

V Brezne 07.05.2017                       

       

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív