Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Jarné obdobie láka k nezodpovednému vypaľovaniu

Zverejnené: 27.03.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce v súvislosti s prichádzajúcou jarou – časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov – oboznámiť všetky právnické, fyzické osoby-podnikateľov a občanov s opatreniami, nevyhnutnými k znižovaniu požiarovosti v prírode v jarnom období: 

 

-  Každý občan alebo podnikateľ, ktorý vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov,   

   prípadne zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, porušuje zákon  

   o ochrane pred požiarmi. Fyzickej osobe môže byť za toto porušenie zákona  

   uložená pokuta do výšky 331,- eur, v blokovom konaní do výšky 100,- eur   

   a právnickej osobe alebo fyzickej  osobe-podnikateľovi až do výšky 16 596,- eur.

 

-  Právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ môže spaľovať horľavé látky na voľnom  

   priestranstve len za dodržania podmienok

 

-   Každý fajčiar si musí uvedomiť, že odhodením ohorku z cigarety môže spôsobiť           

    v suchej tráve v jarnom období, pre ktoré je charakteristický prudký vietor, vznik   

    požiaru s obrovskými materiálnymi škodami.

 

-   Pri výletoch v prírode musí každý rešpektovať označenie zákazu zakladania  

    ohňov a ak zakladať oheň, tak len vo vybudovaných ohniskách, ktoré sú   

    zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa.

 

-   Rodičia by nemali zabúdať na zodpovednosť za konanie svojich detí, hrajúcich sa    

    v prírode so zápalkami bez dozoru dospelých.

 

- Fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, sú povinný  dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred   

     požiarmi.

 

-   Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účely predchádzania  

    vzniku požiaru lesa je povinný

  1. a) budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a označenie zákazu zakladania ohňa mimo zabezpečených ohnísk,
  2. b) spracúvať mapové podklady, do ktorých vyznačí všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi, vykonávať ich aktualizáciu a na požiadanie ich poskytovať okresnému riaditeľstvu,
  3. c) zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť,
  4. d) spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou.

 

-   Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa  na účinné zdolávanie požiaru  

     lesa je povinný

  1. a) zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia,
  2. b) zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne aspoň 5 kg,
  3. c) udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
  4. d) vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.

 

Likvidácia lesných požiarov je spojená s obrovskými finančnými nákladmi, mnohokrát je nevyhnutné hasenie pomocou leteckej techniky. Na desiatky tisíc eur sú vyčíslené priame škody zničením rôznych drevín v lesoch. Škody spôsobené uhynutím rôzneho druhu hmyzu, plazov, drobného vtáctva a zničením chránených druhov rastlín zostávajú nevyčísliteľné.  

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce požiadať všetkých občanov, aby tak ako každý rok na jar, nemenili našu krásnu prírodu na spálenisko. Každý, kto začína s vypaľovaním, sa správa nezodpovedne, bezohľadne a taktiež porušuje zákon o ochrane pred požiarmi.

 

Oddelenie požiarnej prevencie

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Brezne

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív