Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Informácia o výsledku vybavenia petície „Za opravu a údržbu cesty - Záhradná ulica v Brezne“

Zverejnené: 17.02.2020

 

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

 

                                  

 

Vec

Informácia o výsledku vybavenia petície „Za opravu a údržbu cesty - Záhradná ulica v Brezne“.

 

 

Mesto Brezno ako orgán verejnej moci v zmysle § 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, prijal dňa 18.11.2019 písomné podanie  označené ako „Petícia Za opravu a údržbu cesty - Záhradná ulica v Brezne“, ktoré bolo  zaevidované v centrálnej evidencii petícii pod číslom P-2/2019 (ďalej len „petícia“).

 

Za účelom vybavenia petície  boli  vykonané tieto úkony pre zistenie objektívneho skutkového  stavu situácie:

-  vyžiadanie vyjadrenia Technických služieb Brezno k otázke správy a údržby miestnej komunikácie, ako aj zberu a odvozu komunálneho odpadu z dotknutej  lokality  

- vizuálne posúdenie stavu cesty a jej okolia odborne spôsobilými osobami  v oblasti statiky za účasti kompetentných  zástupcov mesta

-  príprava verejného obstarávania na vyhotovenie projektovej dokumentácie statického zabezpečenia cesty, na základe ktorej bude rozhodnuté o ďalšom postupe pri riešení  stavu  dotknutej komunikácie

 

 

Výsledok vybavenia petície bol písomne oznámený osobe určenej na zastupovanie v styku s mestom ako orgánom verejnej moci.

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Zuzana Ďurišová v. r.

                                                                                                       prednostka MsÚ

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív