Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou

Zverejnené: 22.05.2017

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta

vyhlasuje

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Základnej školy s materskou školou

so sídlom Pionierska 2, 977 01  Brezno

 

Uchádzač o vyššie uvedenú funkciu musí spĺňať:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu:

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 34 ods. 2 citovaného zákona a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pedagogická prax min. 5 rokov,

 

predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotnú spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,

 

a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou  funkciou:

 • predloženie koncepcie rozvoja školy,
 • znalosť príslušnej legislatívy.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je uchádzač povinný predložiť:

 • doklady alebo overené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných predpokladov,
 • výpis RT nie starší ako tri mesiace,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti, to znamená lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou,
 • čestné vyhlásenie že uchádzač na funkciu má spôsobilosť na právne úkony,
 • doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka alebo maturitné vysvedčenie s maturitnou skúškou zo štátneho jazyka (slovenského) alebo vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške zo štátneho (slovenského) jazyka,
 • koncepciu rozvoja školy,
 • potvrdenie o pedagogickej praxi,
 • štruktúrovaný životopis,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

 

Vyššie uvedené doklady je uchádzač povinný predložiť SPOLU so žiadosťou o účasť na výberovom konaní v termíne do 16.06.2017 do podateľne Mestského úradu Brezno alebo poštou na adresu Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno s označením „výberové konanie ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Neotvárať“.

V prípade tohto výberového konania nie je možné zaslať žiadosť s dokladmi faxom alebo e-mailom.

 

Bližšie informácie poskytne:

Mgr. Viera Chudíková 048/6306290, viera.chudikova@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová 048/6306223, monika.auxtova@brezno.sk

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív