Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Ivan Buček

Zverejnené: 29.11.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

o oznámení miesta uloženia písomnosti

 

Daňový subjekt:      Ivan Buček

                                  nar.: 04.12.1954 

                                  bytom Brezno, 977 01 Brezno

                       

Písomnosť: Daňová exekučná výzva zo dňa 22.11.2019, č. MsU-2019/12954-3

 

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.

 

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, Daňová exekučná výzva zo dňa 22.11.2019, č. MsU-2019/12954-3 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 28 v úradných hodinách.

 

Podľa ustanovenia  § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 

 

 

                                                                                         JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                                              primátor mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív