Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2019/13075-02

Zverejnené: 28.11.2019

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Číslo konania č. sp.:  2019/13075-02


Žiadateľ:  SSC IVSC , Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica    


Predmet konania:  výrub 167 ks drevín  (slivka, vŕba, čremcha, jelša, jabloň, lipa, jaseň) a 3 100 m² krovín (vŕba, trnka)

    
Miesto výrubu:  na pozemkoch parc. č. E-KN vedľa cesty I/72 časť Rohozná  

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je realizácia stavebnej činnosti- oprava cesty I72 Rohozná-zosuv

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív