Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výberové konanie na obsadenie funkcie Samostatného odborného referenta na úseku investičnej činnosti

Zverejnené: 22.05.2017

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta

vyhlasuje

v zmysle ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie

 

Samostatného odborného referenta na úseku investičnej činnosti

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru investičného s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:

 • VŠ II. stupňa zameranie stavebné alebo architektúra
 • prax v odbore nevyžadujeme
 • osobitný kvalifikačný predpoklad
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • zdravotná spôsobilosť

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne Mestského úradu Brezno v termíne do 30. júna 2017 s označením SOR na úseku investičnej činnosti.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis RT nie starší ako 3 mesiace
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce SOR na úseku investičnej činnosti
 • štrukturovaný životopis

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a doložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne. Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je  01.07. 2017.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Mgr. Zuzana Ďurišová, tel. 048/63 06 280, zuzana.durisova@brezno.sk

Mgr. Martin Juhaniak, tel. 048/63 06 221, martin.juhaniak@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív