Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Lesy Mesta Brezno s.r.o.

Zverejnené: 22.05.2017

Mesto Brezno, zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti

Lesy Mesta Brezno s.r.o.

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

konateľa obchodnej spoločnosti

 

Uchádzač o vyššie uvedenú funkciu musí spĺňať:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • ukončené VŠ II. stupňa zameranie ekonomické alebo lesnícke
 • riadiaca prax min. 5 rokov
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť
 • anglický jazyk na komunikačnej úrovni

V prípade záujmu o túto funkciu svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne Mestského úradu Brezno v termíne do 14. júna 2017 s označením na obálke  „KONATEĽ LESOV MESTA BREZNO“

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie
 • štrukturovaný životopis

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a doložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne. Osobný pohovor bude zložený z písomného testu a ústnej časti.

Vyžadujeme znalosť nasledovných právnych predpisov:

 • Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z.n.p.
 • Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v z.n.p.
 • Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v z.n.p.
 • Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2013 Z.z.
 • Vyhláška č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva                                                                                                   a dokladoch o pôvode dreva
 • Vyhláška č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je 01. júla 2017.

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, personalista, tel. 048/63 06 223

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív