Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020

Zverejnené: 19.11.2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2020


V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020:


A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
a) Pravidelné, tematické kontroly
1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období
2. Kontrola vybavovania sťažností v podmienkach mestskej samosprávy
3. Kontrola vybavovania petícií v podmienkach mestskej samosprávy
4. Kontrola hospodárenia organizácie zriadenej mestom
5. Kontrola vedenia pokladnice a obehu pokladničných operácií v podmienkach územnej samosprávy
6. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
7. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta u vybraných osôb, ktorým boli dotácie poskytnuté
b) Ostatné kontroly
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Brezne
2. Kontroly vykonávané na základe podnetu primátora mesta, ak vec neznesie odklad
3. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti

B. PLNENIE INÝCH ÚLOH
1. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta Brezno za rok 2019
2. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v meste Brezne.

 

Ing. Ingrid Konečná Veverková
hlavná kontrolórka mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív