Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY -

Zverejnené: 13.11.2019

 

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

MsÚ-2019/11375-07

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

     Filip Bobák, bytom Hrable 425/47, Michalová v zastúpení Ing. Antonom Rosíkom, bytom Závodie 1681/85, Čierny Balog podal dňa 03.07.2019 a doplnil dňa 15.10.2019   návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavieb “Rodinný dom, prípojky el., vod. kan., studňa, žumpa, oporné múry, prístupová komunikácia“  na pozemkoch parc.č. KN C 7156/39, 7156/21 v k.ú. Brezno. Napojenie novej komunikácie sa uskutoční na účelovú komunikáciu na pozemku parc.č. KN C7156/26 k.ú. Brezno.

      K pozemku parc.č. KN C 7156/39 preukázal stavebník  vlastnícke právo listom vlastníctva č. 13575.

      K pozemku parc.č. KN C 7156/21 preukázal stavebník  spoluvlastnícke právo listom vlastníctva č. 13705, spoluvlastníci Jozef Vlček a Mgr. Zuzana Vlčková, bytom ŚLN 1234/20, Brezno, Mgr. art. Dušan Veverka, bytom Rohozná 579/2, Pohronská Polhora, Ľubomír Zajak, bytom Potočná 212/58, Michalová, Ivan Havaš a Katarína Havašová, bytom MPČĽ 2169/19, Brezno písomne súhlasili s umiestnením stavieb Prístupová komunikácia a inžinierske siete.

      Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor vydal dňa 08.07.2019 pod č. OU BR PLO 2019/006657-003 predbežný súhlas s trvalým odňatím poľnohospodárskej pôdy pre navrhovaný zámer Rodinný dom a dňa 18.09.2019 pod č. OU BR PLO 2019/008950-003 predbežný súhlas s trvalým odňatím poľnohospodárskej pôdy pre navrhovaný zámer Prístupová cesta.

     Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 11.11.2019.

      

     Mesto  Brezno ako príslušný správny orgán v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/76 Zb. o územnom  plánovaní a  stavebnom poriadku  v znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon) posúdil návrh podľa §  37  stavebného zákona, zosúladil stanoviská  uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

     Na  podklade tohto  vydáva podľa  § 39, 39a) stavebného zákona v znení neskorších noviel

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

 

\" Rodinný dom, prípojky el., vod. kan., studňa, žumpa, oporné múry, prístupová komunikácia“  

 

na pozemkoch parc.č. KN C 7156/39, 7156/21 v k.ú. Brezno  tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

 

 

Pre  umiestnenie a  projektovú prípravu  stavby sa určujú tieto podmienky:

 

 

1) Popis stavby a popis umiestnenia stavby:

 

Rodinný dom jednopodlažný nepodpivničený s obytným podkrovím, pôdorysné rozmery 8 m x 13 m, ukončený sedlovou strechou max. výšky 8,63 m od terénu (± 0 = 561 m.n.m.)

Odstupy od hraníc pozemku parc.č. KN C 7156/39:

-od západnej ......11,4 m

-od severnej ......11 m

-od južnej ......7 m

Dom bude napojený:

- na rozvod elektriny SSD a.s. Žilina z jestvujúcej PRIS4  na KN C 7156/21 zemou po elektromerový rozvádzač na hranici pozemku parc.č. KN C 7156/39, odtiaľ zemou  k domu

-odkanalizovaný do vodonepriepustnej žumpy na vlastnom pozemku KN C 7156/39,

-zásobovaný pitnou vodou prípojkou z novonavrhovanej vŕtanej studne na vlastnom pozemku KN C 7156/39

-vykurovaný centrálne systém teplovodný podlahový so zdrojom tepla – tepelné čerpadlo, vrátane integrovaného zásobníka TÚV

Súčasťou zámeru je vybudovanie odstavnej plochy cca 100 m2 na juhozápadnej časti pozemku a 2 oporných múrov dľžky cca 40 m a súvisiacich terénnych úprav (severný s násypom, južný so zárezom do svahu), južný na hranici s pozemkom parc.č. KN C 7156/38. Dažďová voda bude zvedená voľne na terén.

Prístupová komunikácia je navrhnutá na pozemku parc.č. KN C 7156/21 ako spevnená štrkodrvou, šírky 4,0 m, dĺžky 158,5 m, v severozápadnej časti pozemku KN C 7156/39 je navrhnuté obratisko, napojenie na účelovú komunikáciu na KN C 7156/26 – nespevnenú.

 

2) Dodržať požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

 

Mesto Brezno, odbor architektky mesta:

-územné určenie využitia pozemku podľa územného plánu mesta:

-slúži pre bývanie v rodinných domoch s odpovedajúcim zázemím úžitkových záhrad a s obmedzeným chovom drobného hospodárskeho zvieratstva, pre umiestňovanie zariadení občianskej

vybavenosti, remesiel a služieb slúžiacich pre obsluhu tohoto územia. Prevádzkovanie týchto zariadení nesmie mať z hľadiska životného prostredia negatívny vplyv na kvalitu bývania

- neprípustné sú také aktivity, ktoré produkujú hluk, zápach. pôsobia neesteticky alebo vyžadujú ťažkú nákladnú dopravu

- nákladná doprava musí byť vylúčená s výnimkou časovo regulovanej dopravnej obsluhy. Vzhľadom na charakter uvedeného územia je možný pohyb menších poľnohospodárskych mechanizmov. Odstavovanie a garážovanie osobných i hospodárskych vozidiel je nutné riešiť na pozemkoch rodinných domov

-parkovacie plochy IAD je možné budoval\' len pri objektoch vybavenosti na ich vlastných pozemkoch

 

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný:

- Investor stavby pred vydaním stavebného povolenia resp. jemu zodpovedajúceho dokumentu požiada tunajší úrad o vydanie rozhodnutia na vyňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.. 24512003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Okresný úrad Brezno, odbor SŽP, úsek ochrany prírody a krajiny:

1) Stavbu realizovať v súlade a v rozsahu s predloženou projektovou dokumentáciou.

2)Z dôvodu realizácie stavby by nemalo dôjsť k výrubom drevín. V prípade odstránenia drevín, resp. krovín je investor povinný požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany prírody a krajiny (mesto Brezno) na výrub drevín, pričom musí postupovať v súlade s ustanoveniami § 47 zákona.

3) Všetky práce musia byt\' vykonávané čo najšetrnejšie voči okolitému prostrediu.

4)V prípade vedenia výkopu v blízkosti kmeňov drevín zabezpečiť ochranu ich územkov pred mechanickým poškodením (obložiť kmeň ochranným materiálom). Rovnako sa vyhýbat\' alebo minimalizovať na nevyhnutný možný rozsah poškodzovanie koreňovej sústavy drevín. Pokial\' je to možné, viesť výkop vo vzdialenosti minimálne 1,5 m od kmeňov drevín.

5)V prípade vedenia výkopu vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m od pril\'ahlej časti kmeňa dreviny, realizovať výkop v rozsahu minimálne 1,5 m pred a 1,5 m za kmeňom dreviny a to ručne.

6)Nevytvárať depóniá výkopovej zeminy a stavebného materiálu vo vol\'nej krajine. Výkopovú zeminu (hlavne vrchnú humusovú vrstvu) využiť na opätovný zásyp stavebných rýh a úpravy terénu v okolí stavby, príp. umiestniť na skládke. Všetky plochy narušené stavebnou činnosťou je potrebné zrekultivovať, pričom na zatrávnenie sa môžu použiť len lokálne druhy tráv a bylín.

7)Upozorňujeme, že so vzniknutým stavebným odpadom a prebytočnou výkopovou zeminou je potrebné nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8)Pri stavebných prácach používať stroje, len v dobrom stavebno-technickom stave s ciel\'om predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.

9)Pohyb mechanizmov obmedziť na prístupovú komunikáciu a stavebné pozemky. Zemné ako aj stavebné práce vykonávať hlavne v suchom období, aby nedochádzalo k poškodzovaniu pôdneho a vegetačného krytu a vytváraniu koľají. Zabrániť deštrukcii vegetačného krytu.

10)Narušené trávnaté plochy uviesť do pôvodného stavu (urovnať a prípadne vytvoriť podmienky na opätovné ozelenenie).

11)V prípade, že sa v predmetnej trase stavby vyskytnú invázne druhy rastlín najmä (zlatobyl\' kanadská (Solidago canadensis), netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera), pohánkovec japonský (Falopia japonica) a iné je potrebné ich sledovať a pravidelne likvidovať v súlade s § 7b ods. 3 zákona.

12)Ak sa takéto rastliny (najmä pohánkovec japonský a zlatobyl\' kanadská) vyskytnú na dotknutom území počas výkopových prác je potrebné zeminu, ktorá bude získaná pri výkopoch resp. odkopávkach odviesť na riadenú skládku odpadu, čím sa zabráni ďalšiemu rozšíreniu inváznych druhov rastlín.

13)Pokial\' v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokial\' nebude rozhodnuté o nakladaní s ním.

14)Po ukončení stavebných prác vykonať dôslednú rekultiváciu plôch dotknutých stavebnou činnosťou, s výrazným ohl\'adom na plochy dotknuté zemnými prácami a prejazdom mechanizmov, pričom na zatrávnenie sa môžu použiť len lokálne druhy tráv a bylín.

 

Okresný úrad Brezno, odbor SŽP, úsek štátnej vodnej správy:

1)Ku kolaudačnému konaniu predložiť doklad o vodonepriepustnosti žumpy na sústreďovanie splaškových odpadových vôd z rodinného domu.

2)Studňa slúžiaca na účely zásobovania rodinného domu pitnou vodou, z ktorej bude voda privádzaná k zriaďovacím predmetom v rodinnom dome pomocou čerpadla, je v zmysle § 52, ods. 1, písm. b), zákona č.364/2004 Z.Z. považovaná za vodnú stavbu.

Stavebné povolenie na vodnú stavbu - studňu podľa § 26, ods.1, zákona Č. 364/2004 Z.z. o vodách a podľa §66 a § 120, zákona Č. 50/1979 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a povolenie na osobitné užívanie vôd, t.j. povolenie na odber podzemných vôd podľa § 21, ods. 1 , písm. b), bod 1, zákona Č. 364/2004 Z.z. o vodách vydá mesto Brezno, v zastúpení primátorom mesta, ako v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad na vodné stavby a príslušný orgán štátnej vodnej správy pre povolenie na osobitné užívanie vôd.

 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina:

 1. V predmetnej lokalite, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú podzemné NN vedenia a skrine.
 2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 3. Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Ako odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok: skriňa PRIS4 Č. 8. 4. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In = 3x32 Ampér.
 4. Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z .. Pripojenie el. prívodu v PRIS4, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD.
 5. Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
 6. Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom A YKY-4Bx25mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť).
 7. Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk .
 8. Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický prívod od bodu pripojenia definovaného v bode 5. tohto vyjadrenia po RE vrátane RE v súlade s \" Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)\", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk. Elektrický prívod je elektro energetické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia - miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady.
 9. Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom Č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou Č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
 10. Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSD, splnení Technických podmienok SSD, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSD od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSD \"Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD\" (ďalej \"Čestné prehlásenie\"), ktoré je zverejnené na stránkach www.ssd.sk , a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSD v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl. I. \"Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia - Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD\" zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.
 11. Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSD (potvrdenie splnenia technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo strany SSD v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybratého dodávateľa elektriny, ktorý následne pošle do SSD žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny.
 12. SSD upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko SSD k takémuto charakteru využívania odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažúcich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým vyjadrením SSD, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb.

Vyjadrenie k elektrickému kúreniu:

 1. Súhlasíme s pripojením priamovýhrevného elektrického vykurovacieho zariadenia pre Vaše vyššie uvedené odberné miesto. Sadzba D5 je v zmysle aktuálneho cenníka vhodná pre odberné miesta s priamovýhrevným elektrickým vykurovacím zariadením. Okrem iného je technickou podmienkou pre priznanie sadzby D5 v zmysle cenníka:

- pripojenie elektrických priamych vykurovacích spotrebičov a pripojenie akumulačných spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom hromadného diaľkového ovládania (HDO), prepínacími hodinami alebo inteligentným meracím systémom (IMS), HDO musí byť istené plombovateľným 2A ističom, pričom v prípade že je na odbernom mieste nainštalovaný IMS, nie je potrebná montáž HDO s plombovatel\'ným ističom 2A.

 1. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom je In= 3x32A, s charakteristikou B.
 2. Elektrický prívod z bodu pripojenia po elektromerový rozvádzač, elektromerový rozvádzač a ostatné časti odberného miesta musia byť vyhotovené v súlade s\" Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)\", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk 4. Prípadné práce na elektrickom prívode a montáž elektromerového rozvádzača smie realizovať odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.
 3. Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektriny v neprospech ostatných odberatel\'ov, inak môže v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z., SSD v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo prerušiť dodávku elektriny.
 4. Meranie elektriny musí byť umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť vol\'ný rovný priestor aspoň 800mm.V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk.
 5. Pred prihlásením el. kúrenia (pred zmenou sadzby) odberateľ predloží do SSD:

- toto vyjadrenie k odsúhlaseniu elektrického vykurovania odberateľa,

- \"Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do

distribučnej sústavy SSD\" (ďalej \"Čestné prehlásenie\"), ktoré je zverejnené na stránkach www.ssd.sk, a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí.

Týmto čestným prehlásením odberateľ okrem iného prehlasuje, že spľňa podmienky v zmysle platného cenníka pre pridelenie danej sadzby. V prípade, že pri kontrolnej činnosti SSD bude zistený nesúlad skutkového stavu na odbernom mieste s technickými a obchodnými podmienkami v zmysle platného cenníka, bude SSD uvedený stav riešiť ako porušenie obchodných a technických podmienok pripojenia v súlade s platnou legislatívou!

Každé vybudované elektroenergetické zariadenie odberateľa musí mať vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.

 1. Ku priznaniu príslušnej sadzby pre el. vykurovanie musia byť splnené technické a obchodné podmienky v zmysle platného cenníka, v čase žiadosti pripojenia elektrického vykurovania!
 2. O zmenu sadzby požiada odberateľ prostredníctvom svojho dodávateľa za predpokladu, že do požadovaného termínu zmeny sadzby bude mať odberateľ pripravené odberné miesto v súlade s týmto vyjadrením a bude disponovať potvrdením o prijatí Čestného prehlásenia zo strany SSD. Následne Vami vybratý dodávateľ požiada SSD o zmenu sadzby na danom odbernom mieste v súlade s platnou legislatívou.

 

Mesto Brezno , odbor ŽPaSP, úsek dopravy:

-účelovú prístupovú komunikáciu je nutné umiestniť najneskôr s umiestnením stavby domu, ku ktorej je potrebné riešiť prístup, následne je nutné komunikáciu povoliť ako samostatný stavebný objekt

-žiadateľ je povinný požiadať o povolenie zriadenia vjazdu (pripojenia) z jestvujúcej účelovej komunikácie na novú obslužnú účelovú komunikáciu tunajší správny orgán

-vzhľadom na navrhovanú šírku cesty 4 m nie je reálne predpokladať, že by sa mohla stať v budúcnosti súčasťou siete miestnych komunikácií

-vzhľadom na dľžku cca 159 m je nutné na konci vybudovať obratisko (požiadavka požiarnej ochrany v zmysle § 62 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.)

 

 

3) Na úseku odpadového hospodárstva:

     -pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o     odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-v kolaudačnom konaní stavebník predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov skutočne vzniknutých pri realizácii stavby

 

4) V zmysle § 39a ods. 5 stavebného zákona pre uskutočnenie jednoduchej stavby rodinného domu, odstavnej plochy, oporných múrov, žumpy  a prípojok k sieťam technického vybavenia územia, umiestnených týmto rozhodnutím postačí ohlásenie  podľa § 55 ods. 2 písm. a) stavebného zákona stavebnému úradu všeobecnému postupom podľa § 57 stavebného zákona.

O stavebné povolenie objektu Studňa požiadať po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia mesto Brezno odbor životného prostredia a stavebného poriadku úsek preneseného výkonu štátnej vodnej správy s projektovou dokumentáciou vypracovanou primerane odborne spôsobilou osobou.

 O stavebné povolenie objektu Prístupová komunikácia požiadať po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia špeciálny stavebný úrad mesta Brezno s projektovou dokumentáciou vypracovanou primerane odborne spôsobilou osobou.

 

        V priebehu konania neboli  uplatnené pripomienky ani námietky účastníkov konania.

                                                                                   

     Toto  rozhodnutie  platí  podľa  §  40  ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel dva roky odo  dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia resp. ohlásenia stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

 

 

O  D  Ô  V  O  D  N  E  N  I  E  :

     Mesto Brezno – stavebný úrad zaevidovalo dňa 03.07.2019 návrh Filipa Bobáka, bytom Hrable 425/47, Michalová v zastúpení Ing. Antonom Rosíkom, bytom Závodie 1681/85, Čierny Balog na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavieb „Rodinný dom, prípojky el., vod. kan., studňa, žumpa, oporné múry, prístupová komunikácia“  na pozemkoch parc.č. KN C 7156/39, 7156/21 v k.ú. Brezno. Uvedeným dňom sa začalo územné konanie.

      Pretože návrh neobsahoval všetky požadované náležitosti, stavebný úrad listom č. 2019/11375-02 zo dňa 16.07.2019 vyzval navrhovateľa na doplnenie podania a konanie prerušil.

      Po doplnení podania dňa 15.10.2019 a na základe návrhu listom č. 2019/11375-04 zo dňa 24.10.2017  stavebný úrad oznámil účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo začatie územného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na 11.11.2019. Na miestnom šetrení bolo zistené, že stavebné práce na stavbe nie sú začaté, umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom mesta, ktorý bol schválený uznesením mestského  zastupiteľstva Brezno dňa 14.12.2001 a to schválením Všeobecne záväzného nariadenia

mesta Brezna o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna VZN č. 065, uzn. č. 134/2001111. s účinnosťou od 01.01.2002 v znení neskorších doplnkov a zmien, predmet zámeru - výstavba rodinného domu na pozemku C-KN 7156/39 v k.ú. Brezno (extravilán) sa nachádza v urbanizovanom okrsku č.15 Rohozná, podľa situovania pozemku z hľadiska územného určenia ako územie BV = obytné územie vidieckeho typu.

   Pred dňom ústneho prejednania ani pri ústnom prejednaní neboli uplatnené námietky ani pripomienky účastníkov konania.

    Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia bola žiadosť a doklady k nej priložené,  vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania, poznatky zistené vlastným prieskumom pri  miestnom šetrení.    

         V konaní stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa  § 37 stavebného zákona a

zistil, že jej umiestnenie neodporuje  hľadiskám starostlivosti  o životné  prostredie ani neohrozuje

životné prostredie.  K umiestneniu predmetnej stavby sa vyjadrili:

 Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný, Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina , Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  Banská Bystrica,  Slovenský plynárenský priemysel Distribúcia a.s. Bratislava,  Slovak Telekom a.s. Bratislava, MO SR ASM DP Stred Banská Bystrica, mesto Brezno – architektka mesta, odbor SPaŽP úsek dopravy.

Ich  stanoviská  neboli záporné  ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

     Správny poplatok bol v zmysle ustanovení zákona číslo 145/1995 Z.z.- o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel vo výške 80 eur uhradený v hotovosti do pokladne mestského úradu.

 

P O U Č E N I E :

 

Podľa § 53 a § 54  zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote  15 dní odo dňa oznámenia  rozhodnutia  na   stavebný  úrad  mesta Brezna, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno.                                                                   

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

 

 

     JUDr. Tomáš Abel. PhD,

      primátor mesta

     Ing. Peter Tichý, poverený riadením OŽPSP

     na základe poverenia

 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 42 odst.2 stavebného  zákona a musí byť v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené  na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

    Vyvesené dňa ...............................                           Zvesené dňa ..............................

 

Pečiatka a podpis organizácie, ktorá

potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

 

 

Na vedomie

Ing. Anton Rosík, Závodie 1681/85, 976 52 Čierny Balog

Uni Credit Bank, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív