Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2019/12500-02

Zverejnené: 30.10.2019

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.


Číslo konania č. sp.:  2019/12500-02

Žiadateľ:  SK Design Ing. S. Kelemen, Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce   

Predmet konania:  výrub 18 ks drevín (9 ks smrek, 2 ks borovica,  1 ks breza, 1 ks lipa, 3 ks jaseň, 2 ks vŕba) a 2477 m² krovín vŕba

Miesto výrubu:  na pozemkoch parc. č. C-KN  3858/153, 3858/192, 3858/193, 3858/31, 3858/1, 3858/218, 3858/220 a 8317 (zastavané plochy a nádvoria)

Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom  je realizácia stavebnej činnosti- výstavba bytového domu

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív